ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔩᓪᓗ ᐅᓪᓗᖁᑎᖏᑦ 2016-2017

ᑲᒥᓴᓀᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᑦ, ᐳᕐᑐᓂᕐᓭᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᑦ, ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᑦ,  ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓᑦ ᑲᖏᕐᓱᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᕿᑲᕐᓇᖏᑦ.