ᐃᒻᒥᒎᕐᑎᑐᒃᑯᑦ ᐃᓕᑦᓯᑎᑦᓯᓂᖅ

ᐃᒻᒥᒎᓇᕐᑎᑐᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᒃ

ᐃᓗᓐᓈᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᒧᑦ ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᔪᑦ:

 • ᐱᑕᖃᕐᑎᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᓯᐊᒍᕐᑐᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᓐᓂᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᓴᐅᑎᑦᓱᒋᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᕆᑦᓯᐊᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓂᒃ ᐃᓅᓯᕐᒥᒍᑦ ᓵᖓᖃᑕᕆᐊᓕᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᓂ ᐱᓇᓱᓐᓂᑯᓪᓗ. ᐃᒣᑦᑑᓱᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐅᐊᕈᑎᖃᑦᑎᓗᒋᑦ ᐊᒡᒐᒧᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᓂᒃ.
 • ᐃᑭᓪᓕᐅᒥᑎᑦᓯᒍᑕᐅᒐᓱᐊᕐᓱᓂ ᓄᖅᑫᓇᑲᑦᑕᓂᐅᓲᓂᒃ ᑫᓪᓗᑐᕐᓱᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐊᑯᓂᐅᓂᕐᓴᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᒥ ᐊᓕᐊᒋᔭᐅᒍᓇᕐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᖃᓐᓂᑯᑦ.


ᐃᒻᒥᒎᓇᕐᑎᑐᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᐅᒍᓐᓇᓂᒧᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐱᐅᓯᖏᑦ:

 • ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᓇᐅᑦᓯᑐᕐᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑐᑦᓴᐅᔪᕆᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᒻᒥᒎᓇᕐᑎᑐᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᒥᒃ.
 • ᐊᖏᕐᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᒃ ᐊᖓᔪᖄᖏᓪᓗ.  
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᐅᑉ ᓯᑯᑦᓴᔭᖁᑎᖏᑦ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᐸᑕ ᐅᖁᒣᓪᓕᐅᒪᕆᓐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᐅᒋᐊᖃᓲᓂᒃ.  
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᒃ ᐅᑦᑐᓚᐅᕐᓯᒪᑉᐸᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᓱᐊᕆᐊᒥ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥᒃ 1-ᒥ. 

 
ᖃᓄᐃᑦᑑᒋᐊᖃᓐᓂᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᐅᑉ:

 • ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᒃ ᐅᖁᒣᓪᓕᐅᐸᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᒥᓂᒃ (ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᐅᖃᑎᒥᓄᑦ ᑭᖑᓯᑉᐸᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᑉ).
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᒃ ᐃᓕᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐱᐅᓯᒃᑯᑦ ᐱᓀᓗᑕᖃᑉᐸᑦ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᒃ ᐊᓯᐊᒍᕐᑐᑯᑦ, ᐊᑑᑎᖃᓐᓂᓴᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᑉᐸᑦ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᒃ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᒋᐊᖃᓐᓂᓴᐅᐸᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᑐᐃᓈᖃᑦᑕᓂᕐᓴᐅᒋᐊᖃᑉᐸᑦ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᓄᑦ ᐱᔭᕇᒍᑎᑖᕈᓇᐅᖏᓂᕐᐸᑦ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐅᑭᐅᓖᑦ 13ᒥᒃ ᐅᖓᑖᓄᓪᓗᓃᑦ (ᐅᑭᐅᖃᙱᐅᓲᑦ ᐊᑯᓐᓂᐊᓂ 14 ᐊᒻᒪᓗ 20)


ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᓂᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᓪᓗ:

 • ᐃᒣᑦᑑᓱᖅ, ᐃᒻᒥᒎᓇᕐᑎᑐᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᑎᑦᓯᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐅᖓᑖᓅᓱᖑᙱᑐᑦ 12 ᐅᖓᑖᓅᑐᐊᕐᒪᑕ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᖃᕐᑎᓯᒋᐊᓪᓚᓲᖅ.
 • ᐃᓚᖏᑦ ᐊᖑᑎᓐᓇᐅᓱᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᒌᓲᑦ, ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐊᕐᓇᐅᖃᑎᒌᓐᓇᐅᓱᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᒌᓲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᐅᐊᕈᑎᒋᑦᓱᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᒌᓲᑦ.
 • ᐃᒻᒥᒎᓇᕐᑎᑐᓂᒃ ᐃᓕᓭᓂᖅ ᐋᖅᑭᓱᕐᓯᒪᓂᖃᓲᖅ ᐊᑕᐅᓯᕐᒨᓕᖓᓪᓚᕆᑦᑐᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑎᓯᓂᒃᑯᑦ (ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖓᓂ ᐊᑦᔨᒌᙱᑐᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑐᓂᒃ ᐱᔭᑦᓴᖃᑦᑎᑕᐅᓱᑎᒃ).
 • ᐃᒻᒥᒎᓇᕐᑎᑐᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᒃ
 • ᐊᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕖᑦ ᐋᖅᑭᓱᐃᓯᒪᓱᑦ ᐃᒻᒥᒎᓇᕐᑎᑐᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᓂᒃ ᓇᒻᒪᓈᕐᓂᐸᐅᒐᓱᐊᕐᑐᑎᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᒥᓄᑦ.
 • ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓂ, ᐃᒻᒥᒎᓇᕐᑎᑐᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑕᐅᒋᐊᖃᓲᓂᒃ (ᑭᓯᒃᓯᒍᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓄᒃᑎᑑᒥᒃ, ᐃᙯᓕᓴᕐᓂᒥᒃ, ᐅᑉᐱᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖓᑕ ᐊᐅᑉᐱᐅᑎᖓᓂᒃ)
 • ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᑐᐃᓐᓀᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᒥᒎᓇᕐᑎᑐᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᐅᑦᑑᑎᒋᓗᒍ ᐃᓅᓯᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ, ᐱᓇᓱᓐᓂᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ, ᐱᓇᓱᒐᕆᔭᐅᒍᓐᓇᑐᐃᑦ, ᐱᔅᓇᓰᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᓂᕐᓗ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑕᐅᔪᒧᑦ.


ᐃᒻᒥᒎᓇᕐᑎᑐᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑕᐅᓲᑦ:

ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖏᑦ, ᐱᔪᓐᓇᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᒋᒍᒪᔭᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᔭᖓᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ, ᐊᒥᓱᐃᑦ ᐊᑦᔨᒌᖏᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ. ᐅᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᓯᓂᓪᓗ ᐊᓂᒎᑎᔭᐅᓱᑎᒃ ᐊᑑᑎᔭᐅᑦᓯᐊᖃᑦᑕᓯᒪᔪᑦ ᐃᒻᒥᒎᓇᕐᑎᑐᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓄᑦ:

 • ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᐃᒻᒥᒎᓇᕐᑎᑐᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓅᓱᑦᑐᓂᒃ ᓱᖃᑦᓯᑎᑦᓯᕕᒻᒥ
 • ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᐊᐅᓚᐅᑎᐊᕈᓐᓂᒃ ᓯᑭᑑᓂᓪᓗ ᐋᖅᑭᓱᐃᕕᒻᒥ ᓕ
 • ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᒥᑭᔪᖑᐊᓂᒃ ᐃᑯᒪᐅᑎᒨᓕᖓᔪᓂᒃ ᐱᐅᒃᑯᑎᓂᒃ
 • ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᐃᓪᓘᑉ ᐱᐅᑯᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᔅᓇᓯᒥᒃ
 • ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᓂᐅᕕᕐᑎᓯᕕᒻᒥ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓂᒃ (ᓂᐅᕈᓯᖃᑦᑕᓂᖅ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐊᕕᓂᕐᓂᒃ ᓴᓇᔭᕕᓂᕐᓂᓗ ᐃᒻᒥᒎᓇᕐᑎᑐᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓄᑦ)
 • ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᐊᑦᔨᖑᐊᑎᒍᑦ ᓵᓚᖃᓕᐅᑎᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᑦᔨᖑᐊᓕᓐᓂ ᓯᒃᑭᑖᐱᓐᓂ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᓕᐅᕐᓂᒥᒃ  ᔨᓕᐅᑎᖃᖑᑭᖁ
 • ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ ᓂᕆᕕᒻᒥᒃ (ᓂᕆᕕᒻᒥ ᓂᕆᒍᓐᓇᑐᑦ ᐊᓂᐅᑦᔨᓗᑎᓪᓗᓃᑦ ᓂᕆᓚᖓᔭᒥᓂᒃ)
 • ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᐲᑦᓴᓕᐅᕐᓂᒧᑦ ᐱᔅᓇᓯᒥᒃ ᓕ
 • ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᖃᐅᑕᒪᑦ ᖃᓚᒪᔪᓕᐅᕐᓂᒥᒃ ᓕ
 • ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᖃᓚᒍᐊᕐᑐᓴᔭᕐᓂᒃ ᓂᕆᕕᒻᒥ
 • ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᖃᐅᑕᒪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐊᓂᙳᐊᓚᖓᓕᕐᒪᑕ ᐅᖁᒥᓗᒐᑦᓴᖃᑦᑎᓯᓂᕐᒥᒃ
 • ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ ᖄᑭᕐᕕᒥ ᐅᖁᒻᒥᓗᒐᑦᓴᖃᑦᑎᓯᓂᕐᒥᒃ
 • ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᒐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᑲᑎᑕᕕᖓᓂᒃ
 • ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐯᕆᑦᓯᕕᒻᒥᒃ
 • ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᓂᐅᕕᕐᓂᐊᕕᐊᐱᒻᒥᒃ
 • ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᑐᓴᐅᑎᒃᑰᖃᑦᑕᓂᖓᓂᒃ
 • ᐊᖅᑭᓱᐃᖃᑦᑕᓂᖅ ᐅᓐᓄᑯᑦ ᑕᕐᕋᓕᔭᕐᓂᓴᒥᒃ
 • ᐊᖅᑭᓱᐃᖃᑦᑕᓂᖅ ᐅᓐᓄᑯᑦ ᑖᓂᓯᙳᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᑖᓂᓯᕐᓂᓴᖏᓐᓂᒃ
 • ᐊᖅᑭᓱᐃᖃᑦᑕᓂᖅ ᐅᓐᓄᑯᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖃᑦᑎᓯᓂᕐᒥᒃ ᓂᐅᕕᕐᓂᐊᖑᐊᕐᑎᓯᓂᕐᓂᓗ
 • ᓄᐃᑦᓯᓂᖅ ᐱᔅᓴᓂᓯᒥᒃ-ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᓐᓂᑯᑦ (ᓄᓇᓕᒻᓂ ᐱᓇᓱᑦᑎᓕᓐᓂ ᐅᑦᑑᑎᒋᓗᒍ ᑲᒻᐸᓂᒃᑯᑦ, ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ, ᐃᓚᑦᓴᔭᑖᕐᕕᒃ (ᖦᖑᑎ ᖦᖑᑭᑎᐅ), ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ)
 • ᐃᒻᒥᒎᓇᕐᑎᑐᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᑎᑦᓯᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᒃ
 • ᖃᒧᑎᓕᐅᕐᓂᖅ (ᓯᑭᑑᑉ ᑲᓕᒐᑦᓴᖏᓐᓂᒃ)
 •  ᖁᓕᕈᐊᓕᐅᕐᓂᖅ ᐊᑐᐊᒐᖃᐅᑎᑦᓴᓂᒃ, ᐅᓕᑲᑦᑕᓄᑦ ᓂᕕᙵᐅᑎᓕᐅᕐᓂᖅ, ᑲᒥᐊᓗᖃᐅᑎᓕᐅᕐᓂᖅ, ᓱᓇᕋᓚᖃᐅᑎᑦᓴᒥᒃ ᐃᑦᓯᕕᓕᐅᕐᓂᖅ, ᐊᓯᖏᓪᓗ
 • ᐃᓪᓗᓂᒃ ᓄᑕᐅᓕᑎᕆᓂᖅ (ᑐᒃᓯᐊᕕᕕᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓅᓱᑦᑐᐃᑦ ᓱᖃᑦᓯᕕᖓᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᖃᕆᐊᓂᒃ, ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᔩᑦ ᐊᓪᓚᕕᖓᓂ, ᐊᕐᓀᑦ ᕿᒫᕕᖓᓂᒃ, ᐯᕆᑦᓯᕕᒻᒥ, ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ)
 •  ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᕆᓂᖅ ᐊᖁᐃᒪᓂᑦᓴᓂᒃ
 • ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᕆᓂᖅ ᒪᙯᓐᓂᓴᓂᒃ
 • ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᕆᓂᖅ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓅᓕᐊᕐᓂᒥᒃ ᖃᓂᙱᑐᓕᐊᕐᓂᓴᒥᓪᓗᓃᑦ
 • ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᖅ ᐊᑭᓖᒍᑎᑦᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒨᓕᖓᔪᓄᑦ ᐊᐅᓚᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᐱᓇᓱᒋᐊᕐᑐᓯᒪᑫᓐᓇᓂᕐᒧᓗᓐᓃᑦ
 • ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑕᐅᓂᖅ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᒥ ᐸᐸᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ
 • ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐱᓇᓱᑫᓐᓇᑎᑕᐅᓂᖅ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐊᑦᔨᒌᖏᑐᓂᒃ ᐱᓇᓱᒐᕐᓂᒃ