ᐃᓄᒃᔪᐊᖅ - ᐃᓐᓇᓕᒃ ᐃᓕᓴᕐᕕᒃ

ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓ: ᒫᕆᐅ ᒍᓕᕕᑦ
ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓᑕ ᑐᖓᓕᖓ: ᓕᐊ ᐅᐃᑖᓗᒃᑐᖅ
ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᒃ: ᐸᑦᓯ ᐃᐳ

ᐊᓪᓚᑖᕐᕕᖓᑕ ᑭᓯᑦᔪᑎᖓ 287
ᐃᓄᒃᔪᐊᖅ, ᑯᐸᐃᒃ
ᑲᓇᑕ J0M 1M0
ᐅᖄᓚᐅᑎᒃ: (819)-254-8211
ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ: (819)-254-8953

ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ: ᐋᓚᓯ ᓈᓚᒃᑑᔭᖅ
ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓ: ᑭᒻᐳᓕ ᒧᐊᖃᐅᔅ

 ᐳᒃᑭᓂᕐᓴᐃᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐃᓗ ᐃᓕᓴᕐᕕᖓ 413-ᓂᒃ ᐃᓕᓵᓕᒃ

 • 106 ᐃᓕᓵᑦ ᐃᓕᓴᕆᐊᖕᖓᑐᓃᑦᑐᑦ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᓂᐅᑉ ᓯᕗᓪᓕᖓᓂ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
   
 • 151 ᐃᓕᓵᑦ, ᒍᐃᒍᐃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑐᑦ, ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐊᐃᑉᐱᐅᑎᖓᓂ

o    63 ᐃᓕᓵᑦ ᐳᒃᑭᓂᕐᓴᒥ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᓂᐅᑉ ᑐᖓᓕᖓᓂ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐊᐃᑉᐱᐅᑎᖓᓂ
o    88 ᐃᓕᓵᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ

 • 149 ᐃᓕᓵᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑐᑦ, ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐊᐃᑉᐱᐅᑎᖓᓂ

  o    67 ᐃᓕᓵᑦ ᐳᒃᑭᓂᕐᓴᒥ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᓂᐅᑉ ᑐᖓᓕᖓᓂ ᐱᖓᔪᖓᓂᓪᓗ
  o    89 ᐃᓕᓵᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ
   

ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᓖᓪᓗ ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ

 • 8 ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖕᖓᑐᓃᑦᑐᑦ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᓂᐅᑉ ᓯᕗᓪᓕᖓᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
 • 5 ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ, ᐳᒃᑭᓂᕐᓴᓂ ᒍᐃᒍᐃᑎᑐᑦ
 • 7 ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ, ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ ᒍᐃᒍᐃᑎᑐᑦ
 • 4 ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ, ᐳᒃᑭᓂᕐᓴᓂ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ
 • 6 ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ, ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ
 • ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓕᕆᔩᑦ: ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨ, ᐃᓗᕐᖁᓯᓕᕆᔩᒃ, ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᑎᓯᔨ, ᐅᑉᐱᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨ, ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᐃᓄᑦᔪᐊᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ