ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᑏᑦ

___________________________________
ᐱᖕᖑᐊᕈᑏᑦ ᓄᑖᖑᓂᕐᐹᑦ

ᖁᐸᓄᐊᕌᐱᒃ

 

ᐱᖕᖑᐊᕈᑏᑦ            

 

ᑕᕐᕋᓖᑦ ᐋᕐᕿᓱᒉᑦ ᐃᓕᐅᕐᙯᓚᖓᔪᑎᑦ ᐃᓕᒐᓱᐊᒐᕐᓂᒃ ᖃᓂᐅᔮᕐᐯᑦ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐆᑦᑐᕋᕐᓂᒧᑦ ᐊᑐᐊᕐᓯᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᓯᖅ K html/
javascript
ᑕᒪᖏᓐᓂ

 

ᑐᓴᐅᑎ ᐊᓈᓇᑦᓯᐊᑦ ᑐᓴᐅᑎᒐᓱᐊᕐᑎᓗᒍ ᐃᑲᔪᓚᐅᕈᒃ ᖃᓂᐅᔮᕐᐯᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ K, 1-2 html/
javascript
ᑕᒪᖏᓐᓂ

 

ᑎᒥᐅᑉ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓅᑉ ᑎᒥᖓᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᕆᑦ ᐊᒡᒐᐅᑉ, ᓂᐊᖂᑉ ᑎᒥᓕᒫᕐᒦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓚᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ K, 1-2 html/
javascript
ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑐᑦ

 

ᐊᐅᓚᔨᓂᖅ 1 ᐊᐅᓚᔨᒋᐅᕐᓴᕈᑎ ᕿᔪᒐᖕᖑᐊᓄᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᑎᒋᓗᒍ ᐃᓄᑑᓗᑎᑦ ᐁᑉᐸᖃᕐᓗᑎᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᑕᑯᑦᓭᑦ 1-15 ᐅᖃᐅᓯᖅ K, 1 Flash, ipad ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑐᑦ

 

ᐊᐅᓚᔨᓂᖅ 2 ᐊᐅᓚᔨᒋᐅᕐᓴᕈᑎ ᕿᔪᒐᖕᖑᐊᓄᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᑎᒋᓗᒍ ᐃᓄᑑᓗᑎᑦ ᐁᑉᐸᖃᕐᓗᑎᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᑕᑯᑦᓭᑦ 16-30 ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐳᕐᑐᓂᓖᑦ 1-2 Flash ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑐᑦ

 

ᐊᐅᓚᔨᓂᖅ 3 ᐊᐅᓚᔨᒋᐅᕐᓴᕈᑎ ᕿᔪᒐᖕᖑᐊᓄᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᑎᒋᓗᒍ ᐃᓄᑑᓗᑎᑦ ᐁᑉᐸᖃᕐᓗᑎᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᑕᑯᑦᓭᑦ 31-45 ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐳᕐᑐᓂᓖᑦ 2-3 Flash ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑐᑦ

 

ᐊᑐᐊᕐᓯᓂᖅ ᓄᓂᕙᒃᑲᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓪᓗᒍ ᐃᑲᔪᓕᕈᒃ ᖃᓂᐅᔮᕐᐯᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐱᐊᕋᕐᓄᑦ ᐃᓕᑦᓯᓯᕇᓐᓂᓴᓄᑦ Flash ᑕᒪᖏᓐᓂ

 

ᐆᒪᔪᐃᑦ ᖃᑦᓯᓃᑦ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᕕᑦ? ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ ᐳᕐᑐᓂᓖᑦ 3 html/
javascript
ᑕᒪᖏᓐᓂ

 

ᓱᓇᑐᐃᓐᓀᑦ ᐃᔨᕐᑐᓯᒪᔪᑦ ᐱᐅᒃᑯᑎᓂᒃ ᓇᕝᕚᕈᑦᔨᓗᒋᒃ ᐊᑖᑕᒃᑰᑭᒃ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᐅᒃᑯᑎᑐᙯᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐳᕐᑐᓂᓖᑦ 3 html/
javascript
ᑕᒪᖏᓐᓂ

 

ᑭᓯᑦᓯᓂᖅ ᐊᑖᑕᑦᓯᐊᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᑎᓗᒍ ᐃᑲᔪᓚᐅᕈᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐊᕙᑎᒧᑦ ᑭᓯᑦᓯᓂᖅ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ ᐳᕐᑐᓂᓖᑦ 1-2 Flash ᑕᒪᖏᓐᓂ

 

ᐊᕕᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᓂᕿᓂᒃ ᐃᓚᑎᓐᓂᒃ ᐊᕕᖃᑎᖃᓕᕆᑦ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᕇᕐᑐᑦ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ ᐳᕐᑐᓂᓖᑦ 2-3 Flash ᑕᒪᖏᓐᓂ

 

ᐁᐯ ᐋᕐᕿᓯᒪᐅᑎᖓᑕ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᖓ ᓈᓚᓪᓗᒋᑦ ᖃᓂᐅᔮᕐᐯᑦ ᓂᐱᖏᑦ ᖃᓂᐅᔮᕐᐯᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᓇᐅᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑐᖅ ipad  

 

ᐊᕐᓴᓃᑦ (ᐅᓪᓗᕆᐊᑦ) ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᓂᖏᑦ ᓇᕝᕚᓗᒋᑦ ᖃᓂᐅᔮᕐᐯᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ K, 1 ipad