ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᓂᖃᓛᕐᑐᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓂᒃ ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂᒃ ᕕᕈᐊᕆ 6-ᒥᑦ 10-ᒧᑦ!

ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᓂᖃᓛᕐᑐᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓂᒃ ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂᒃ ᕕᕈᐊᕆ 6-ᒥᑦ 10-ᒧᑦ!

ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᓂᖃᓛᕐᑐᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓂᒃ ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂᒃ ᕕᕈᐊᕆ 6-ᒥᑦ 10-ᒧᑦ!

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓂᒃ ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂ, ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ ᓇᑯᕐᒦᕈᒪᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓕᒫᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᒻᒪᕆᐊᓗᓐᓄᕆᓲᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᕐᓯᒪᑦᓯᐊᓱᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᑦᑎᓂ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᓯ ᖃᕆᐊᓂ ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᕕᖃᕐᓂᓯᓗ, ᕿᑦᑌᖓᓂᓯ ᐊᔪᐃᓐᓇᓂᕆᓲᑦᓯᓗ ᐊᖏᕐᓯᒪᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᖃᕐᓂᒧᑦ ᐱᐅᓯᐅᓪᓗᑯᖕᖏᑐᒃᑯᓗ ᓱᑎᑦᓯᒍᑎᖃᕐᓂᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐱᒍᑦᔨᓱᒋᑦ ᐱᓪᓚᕆᐊᓘᕗᖅ. ᓱᕐᕃᓯᒪᓪᓚᕆᑦᓱᓂ ᓇᑯᕆᑦᓱᒍᓗ.

ᓇᑯᕐᒦᒃ!

ᐃᓕᓭᔨ ᑳᓓ ᐃᓄᑉᐸᒃ - ᐊᑦᔨᓕᐅᕆᔪᖅ © ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ 2015

ᑕᕐᓴᑲᓪᓚᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ - ᐊᑦᔨᓕᐅᕆᔪᖅ © ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ 2016