ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᓱᑯᐃᔦᓂᓕᕆᔪᐃᑦ!

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᓱᑯᐃᔦᓂᓕᕆᔪᐃᑦ!

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᓱᑯᐃᔦᓂᓕᕆᔪᐃᑦ!

ᐃᓕᓐᓂᐊᕖᑦ ᐸᕐᓇᐸᓪᓕᐊᓕᕐᒥᒪᑕ ᓱᖃᑦᓯᑎᑦᓯᓂᑦᑯᑦ ᓱᑯᐃᔦᓂᕐᒥᒃ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᖃᑦᑕᓗᑎᒃ, ᐃᓄᑦᔪᐊᒦᓛᕐᑐᑦ ᕕᕈᐊᕆ 14-15, 2017-ᒥ. 

ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᓱᑯᐃᔦᓂᕐᒥᒃ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᑎᖃᑕᐅᔪᑦ ᐅᓪᓘᓂ ᒪᕐᕉᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᓛᕐᑐᑦ ᓴᓇᓯᒪᔭᒥᓂᒃ.  ᓂᕈᐊᕐᑎᓄᑦ ᐅᓪᓗᖓᑦᑕ ᐱᖓᔪᐊᓂ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᓛᕐᓱᑎᒃ ᓵᓚᓖᑦ ᑎᒃᒍᐊᑕᐅᓛᕐᓱᑎᒃ