ᐱᒋᐅᕐᓭᓂᕐᒥᒃ ᕿᒥᕐᕈᒋᐊᓪᓛᓂᕐᒥᓗ ᐱᒍᑦᔨᕕᒃ

1975-ᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑕᐅᓂᖓ ᓄᐃᑕᐅᓚᐅᕐᑐᕕᓂᖅ ᐅᒃᐱᕆᔭᖃᕐᓱᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖅ ᐋᕐᕿᓯᒪᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᓕᓭᔨᓂᒃ ᐃᓕᓴᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᖕᖓᕕᖃᕐᓗᑎᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓴᕇᕐᓯᒪᓕᕐᑐᑦ ᑕᕝᕘᓈᕐᓱᑎᒃ, ᐊᒥᓱᐃᑦ ᐃᓕᓭᔨᐅᓕᕐᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᖃᑕᐅᑦᓱᑎᓪᓗ, ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᕗᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓕᓴᕐᓂᖅ ᐊᑑᑎᖃᓪᓚᕆᒻᒪᑦ. ᐊᕐᕌᒍᕐᓂ ᖄᖏᓕᕐᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᓇᐅᑉ ᑕᑯᓐᓇᑕᐅᓂᖓ ᐅᑯᓂᖓ ᑐᖕᖓᕕᖃᕐᑎᑕᐅᓕᕐᑐᖅ.

 

ᑲᑎᕕᒃ-ᒥᑭᐊᓪ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᖏᑦᑕ ᓇᓪᓕᐅᑎᑦᑕᓂᖏᑦ 2013-2014 (English)

ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑕᐅᓂᖓ ᐋᕐᕿᓯᒪᒋᐊᖃᕐᐳᖅ ᐃᓚᒌᓂᒃ ᓄᓇᓕᒥᓪᓗ ᐸᕝᕕᓴᓪᓗᐊᓚᖓᒍᓐᓀᑎᓪᓗᒍ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑕᐅᒻᒪᓃᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐋᕐᕿᓯᒪᔭᐅᒍᓐᓇᑐᖅ ᐊᑕᔪᓂᒃ ᓀᓈᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓂᒃ ᐊᕐᖀᓯᒪᔪᖃᕐᑎᓗᒍ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᓕᕋᒥᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓃᒐᔭᕐᑎᓗᒋᑦ. ᐃᓕᓴᕋᑦᓭᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᑕᐅᓲᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᑦᑐᓄᑦ ᒪᑭᐊᓪ ᐃᓕᓴᕐᕕᔪᐊᖓᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᓗ ᐃᓕᓭᔨᓄᑦ ᐊᑯᓂ ᐱᓇᓱᑦᓯᒪᓕᕐᑐᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᓐᓂᑯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᕐᓱᒍ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᒍᓐᓇᓲᑦ.

ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑕᐅᓂᖓ ᐋᕐᕿᓯᒪᒋᐊᖃᕐᐳᖅ ᐃᓚᒌᓂᒃ ᓄᓇᓕᒥᓪᓗ ᐸᕝᕕᓴᓪᓗᐊᓚᖓᒍᓐᓀᑎᓪᓗᒍ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑕᐅᒻᒪᓃᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐋᕐᕿᓯᒪᔭᐅᒍᓐᓇᑐᖅ ᐊᑕᔪᓂᒃ ᓀᓈᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓂᒃ ᐊᕐᖀᓯᒪᔪᖃᕐᑎᓗᒍ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᓕᕋᒥᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓃᒐᔭᕐᑎᓗᒋᑦ. ᐃᓕᓴᕋᑦᓭᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᑕᐅᓲᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᑦᑐᓄᑦ ᒪᑭᐊᓪ ᐃᓕᓴᕐᕕᔪᐊᖓᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᓗ ᐃᓕᓭᔨᓄᑦ ᐊᑯᓂ ᐱᓇᓱᑦᓯᒪᓕᕐᑐᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᓐᓂᑯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᕐᓱᒍ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᒍᓐᓇᓲᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᑲᒃᑲᓛᖏᑦᑕ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᓲᓱᒋᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒻᒪᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᕐᒥᓂᓐᓗ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖓ ᐱᒻᒪᕆᐅᑦᓱᓂᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᑦᓱᒍ, ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᑐᖕᖓᕕᒋᑦᓱᒋᒃ ᐃᓕᓭᔩᑦ
ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᓲᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᓕᓭᔨᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᓂ ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ. ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑕᐅᓂᖏᑦᑕ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᑌᒪᖕᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᓱᕐᖁᐃᔭᕐᑕᐅᒋᐊᖃᕐᐳᑦ ᐋᕐᕿᒋᐊᕐᑕᐅᖏᓐᓇᖃᑕᓗᑎᓪᓗ. ᐃᓕᓭᒍᑎᑦᓴᓕᐅᕐᑐᖃᓕᕐᒪᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᐱᐅᓯᐅᓲᒍᒻᒪᑦ, ᐃᓕᓴᕋᑦᓭᑦ ᓱᕐᖁᐃᔭᕐᑕᐅᓲᒍᕗᑦ ᑲᔪᓯᔪᒥᒃ ᐋᑉᐳᙰᕐᓯᔨᓄᑦ ᒪᑭᐊᓪ ᐃᓕᓴᕐᕕᔪᐊᖓᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᓗ ᐃᓕᓭᔨᓄᑦ ᐊᑯᓂ ᐃᓕᓭᓕᕐᑐᓄᑦ ᐃᓕᓭᒍᑎᓕᐊᕆᔭᐅᔪᑦ ᓱᕐᖁᐃᔭᕐᑕᐅᓂᖏᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗᒋᐊᓪᓚᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᒧᐊᓕᖓᔪᓕᒫᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐃᓕᓴᕐᓂᖓᑎᒎᕆᐊᖃᕐᖁᑦ.

ᐃᓕᓵᑦ ᐱᓐᓀᓗᑕᓕᒫᖏᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᑦᓴᐅᑎᒋᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᖁᑦ ᐃᓕᓭᔨ ᐃᑲᔪᕆᐊᑦᓴᐅᑎᒋᒋᐊᖃᕐᒪᑦ ᐃᓕᓵᓕᒫᓂᒃ, ᐃᓗᓯᕐᓗᑐᒐᓭᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᓖᑦ ᐱᕕᓕᒫᖏᑎᒍᑦ.

ᐃᓕᓴᕐᓂᐅᑉ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ
ᐊᒥᓲᓂᕐᓭᑦ ᐃᓕᓭᔨᐅᒋᐅᕐᓴᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᕐᑐᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᓲᖑᕗᑦ ᐳᒃᑭᓂᕐᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓄᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓭᑦᓱᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᑐᐃᓐᓇᐅᓱᑎᒃ ᐳᒃᑭᓂᕐᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓱᑎᒃ ᐊᖏᓂᕐᓴᓂᒃ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓃᑦᑐᓂᓗᓐᓃᑦ. ᐃᙯᓕᓴᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐃᙯᓕᓴᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᕐᑕᐅᓂᖃᓲᖑᒻᒥᔪᑦ ᑕᒡᒎᓇ ᐱᔭᕆᐅᕐᓴᑫᓂᒃᑯᑦ.

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓂᖃᓲᑦ ᐱᔭᕆᐅᕐᓴᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓂᒃ ᐃᓕᓭᔨᐅᒋᐊᒥ. ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐊᕙᑎᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᖃᕝᕙᕆᐊᕈᑎᓕᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᕐᓯᒪᓕᕋᒥ ᐱᔭᕇᕈᑎᑖᓲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᒍᑎᑖᕐᓱᑎᒃ ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖓᓂᒃ (ᑯᐯᒃᒥ ᐃᓕᓭᒍᓐᓇᐅᑎᒋᓂᐊᕐᑕᒥᓂᒃ) ᒪᑭᐅᓪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᖓᓂᓗ ᓄᓇᓕᑐᖃᑦᓴᔦᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖓᓂᒃ
ᐱᔭᕇᕈᑎᑖᕐᓱᑎᒃ. ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᒍᑎᑖᕈᑎᖓ ᐱᖁᔭᑎᒍᑦ ᐱᒍᓐᓇᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᒋᓂᐊᓕᕐᓗᒍ ᐱᓇᓱᒍᓐᓇᐅᑎᒋᓂᐊᕐᑕᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᖃᕐᑐᓂ. ᐱᔭᕇᕈᑎᑖᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᓪᓚᑖᕈᓐᓇᑐᑦ ᒪᑭᐅᓪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᖓᑎᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᔭᕇᕈᑎᑖᕐᓂᒧᑦ ᑐᕌᕐᑐᒥᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᒥᒃ ᑲᔪᓯᑯᑖᕐᑐᑎᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᔪᖃᕐᐸᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᒉᑦ ᐊᑦᔨᖏᓐᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑐᖃᕈᓐᓇᑐᖅ ᒪᑭᐅᓪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᖓᓂᑦ.
 

ᐃᓕᓴᓯᒍᓂ
ᐅᑯᓂᖓ ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ:

i) ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ ᓇᓪᓕᑳᕐᑕᐅᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᐱᒋᐅᕐᓴᓂᕐᒥᒃ ᕿᒥᕈᒋᐊᓪᓛᓂᕐᒥᓗ ᐱᒍᑦᔨᕕᒻᒥ.
ii) ᐃᓕᓭᔨᑐᐃᓐᓇᐅᓗᓂ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐃᓕᓭᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᓗᓂ ᐃᓇᖏᕐᑎᑐᐃᓐᓇᐅᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓭᔨᓂᒃ;
iii) ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᖃᒃᑫᓕᕐᐸᑕ ᐁᑦᓯᐊᖃᑦᑕᕆᐊᓕᒃ;
iv) ᐃᓕᓭᔨ ᐃᑲᔪᕐᑎᖓᓂᒃ ᐊᕐᕕᑕᕐᑎᒥᒃ. ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᓕᓭᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᕐᑎᖓᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᖃᑎᖃᑦᓯᐊᕆᐊᓕᒃ
v) ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᓐᓇᓗᓂ ᐊᓪᓚᒍᓐᓇᓗᓂᓗ, ᐅᐃᒍᐃᑎᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗᓃᑦ ᐃᓕᓭᔨᐅᒍᓂ, ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐅᖃᐅᓰᒃ ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᓯᐊᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ
vi) ᐊᕙᑎᓪᓗ ᐊᑕᐅᓯᕐᓗᓂ ᐅᑭᐅᖃᕆᐊᓕᒃ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᕐᓯᒪᓗᓂ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᓃᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᐅᒍᓐᓇᑐᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓲᖑᒻᒥᔪᑦ ᐅᑭᐅᒥ ᐅᐱᕐᖔᒥᓐᓗ.

 

ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐱᔭᕆᐅᕐᓴᓂᖏᑦ

ᐃᓕᓭᔨᐅᒍᒪᒐᔭᕐᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥ ᓱᖏᐅᓯᓴᕐᑕᐅᖄᕆᐊᖃᓲᑦ ᐱᔭᕆᐅᕐᓴᕕᖃᕐᓱᑎᒃ ᐃᓄᒻᒥᒃ ᐃᓕᓭᓕᓂᕐᒥᒃ. ᑌᒣᓐᓂᒥᓂ ᓯᑕᒪᕕᓪᓗᑎᒃ ᐱᖓᓱᓂ ᐊᑐᓂ ᖃᕝᕙᕆᐊᕈᑎᓕᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᕕᖃᕋᔭᕐᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᓕᓂᕈᒋᐅᕐᓴᓗᑎᓪᓗ. ᐱᔭᕆᐅᕐᓴᓂᕐᒥᓂ ᐊᓂᒎᑎᑦᓯᐊᑐᐊᕈᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᑦᓴᖕᖑᕈᓐᓇᑐᑦ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᐸᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᐅᒋᐊᓖᑦ
ᐃᓕᓴᕐᑐᐃᑦ ᐊᕙᑎᒃ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᖃᕝᕙᕆᐊᕈᑎᓂᒃ ᐱᔭᕇᒋᐊᖃᓲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᖕᖑᓚᖓᒍᑎᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᐅᒪᒋᐊᖃᓲᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᒪᖔᑕ
(60 ᖃᕝᕙᕆᐊᕈᑎᑖᕈᑕᐅᒋᐊᓖᑦ)

ᐃᓕᓭᔨᓕᒫᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᐃᓕᓴᕆᐊᖃᓲᑦ:

ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᑖᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖓᓂ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᐅᒋᓖᑦ ᓱᓇᐅᓂᖏᑦ

EDEC 203 ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᖅ
EDEC 260 ᐃᓱᒻᒪᓯᕐᒥ ᑐᖕᖓᕖᑦ
EDEE 353 ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᓗ ᐳᒃᑭᓂᕐᓭᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᕕᖏᓐᓂ
EDEM 202 ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᒌᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ ᓴᐳᑦᔨᕖᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᕖᑦ
EDPE 300 ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖅ
EDPI 341 ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᖅ ᓇᐅᓕᒫᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓂ


ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᑖᕐᓂᒨᓕᖓᔪᖅ

ᐱᒋᐅᕐᓴᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐃᙯᓕᓴᕐᓂᒃᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᔪᑦ ᐃᑭᓐᓂᐹᖑᑎᓪᓗᒍ ᐱᖓᓲᔪᕐᑐᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᕈᑏᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᖃᑦᑕᓂᐊᕐᑐᑦ ᐃᙯᓕᓭᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ.


EDFE 214 ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᓂᖅ 1
EDFE 325 ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᓂᖅ 2
EDFE 326 ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᓂᖅ 3
EDFE 425 ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᓂᖅ 4

ᐃᓕᓐᓂᐊᒉᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᐅᒋᐊᓪᓛᕈᓐᓇᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑐᓄᑦ ᐊᓯᓕᒫᖏᓐᓂ ᐃᙯᓕᓴᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ

ᐃᓕᓐᓂᐊᒉᑦ

ᐱᖓᓲᔪᕐᑐᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᕈᑏᑦ ᑖᒃᑯᓇᖕᖓᑦ:
EDEE 342 ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᓇᓗᓇᕐᓂᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑏᑦ
EDEE 249 ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᓕᐅᔮᕐᐯᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗ ᐃᓂᓪᓚᖓᐅᓯᖓ

ᐱᖓᓲᔪᕐᑐᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᕈᑏᑦ ᐅᑯᓇᖕᖓᑦ:
EDEA 242 ᐃᓗᕐᖁᓯᕐᒥ ᐱᔪᓐᓇᓃᑦ 1
EDEE 223 ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᖅ

ᖁᓕᓪᓗ ᓯᑕᒪᐅᔪᕐᑐᓗ ᖁᕝᕙᕆᐊᕈᑏᑦ ᐅᑯᓇᖕᖓᑦ(12 ᖁᕝᕙᕆᐊᕈᑏᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃᐃᓕᓐᓂᐊᒐᕐᓂᒃ ᐱᓯᒪᑦᓴᓚᐅᕐᐸᑕ ᓯᕗᓪᓕᐅᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓃᑐᓂ ᐊ-ᒥ ᐊᓪᓚᓯᒪᐅᑎᒦᑦᑐᑦ)

ᐊᓪᓚᓯᒪᐅᑎᒃ ᐊ

EDEE 230 ᐳᒃᑭᓂᓴᒦᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖏᓐᓂ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓐᓂᐊᕈᑏᑦ
EDEE 241 ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓂᖅ
EDEE 250 ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖕᖓᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᕕᖓ
EDEE 270 ᐳᒃᑭᓂᓴᒦᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖏᓐᓂ ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
EDEE 275 ᓱᑯᐃᔦᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᖅ
EDEE 282 ᐃᓅᑦᔪᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᖅ
EDEE 291 ᐃᓗᕐᖁᓯᕐᒥ ᐃᓪᓕᓇᕐᑐᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᓗ
EDEE 332 ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᖅ 1
EDEE 355 ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᕕᒻᒥ ᓇᐅᑦᓯᑐᐃᓂᖅ
EDEC 262 ᑐᓴᕈᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᓗ

ᐊᓪᓚᓯᒪᐅᑎᒃ ᐸ

EDEA 241 ᖃᕆᑕᐅᔭᓄᑦ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕆᐅᕐᓴᐅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᕕᒻᒥ
EDEC 200 ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒋᐊᖕᖓᐅᑏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒧᑦ
EDEC 220 ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓕᐅᕐᓂᖅ
EDEC 243 ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᖅ ᐳᕐᑐᓂᓕᕇᑦᑐᓂ
EDEC 244 ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖏᑦ
EDEC 403 ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐊᑦᔨᖏᖕᖏᑑᓂᖏᑦ
EDEE 240 ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᖅ ᓱᖏᐅᓯᓴᕐᓂᖏᓪᓗ
EDEE 243 ᐊᑐᐊᕐᓯᒋᐅᕐᓴᓂᖅ ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᑐᓂᒃ
EDEE 247 ᐃᒻᒥᒎᓈᕐᑎᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᖅ
EDEE 248 ᐊᑐᐊᕐᓯᒋᐅᕐᓴᓂᖅ ᐊᓪᓚᒋᐅᕐᓴᓂᓪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
EDEE 261 ᐊᑐᐊᕐᓯᒋᐅᕐᓴᕕᒃ - ᐱᐊᕋᐅᖏᓐᓇᑐᓄᑦ
EDEE 292 ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᖅ
EDEE 340 ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᐅᓗᑭᓲᖑᖕᖏᑐᓕᕆᓂᖅ ᐃᓗᕐᖁᓯᓕᕆᓂᓂᕐᒥᒃ
EDEE 342 ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᓇᓗᓇᕐᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ
EDEE 344 ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᓇᓗᓇᕐᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ
EDEE 345 ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᑎᑦᓯᓂᖅ ᐅᓂᒃᑳᑐᐊᓂᓪᓗ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᑎᑦᓯᓂᖅ 1
EDEE 346 ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᑎᑦᓯᓂᖅ ᐅᓂᒃᑳᑐᐊᓂᓪᓗ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᑎᑦᓯᓂᖅ 2
EDEE 444 ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦ
EDKP 204 ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖅ
EDKP 224 ᓂᒪᓐᓂᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᖕᖓᕖᑦ
EDKP 342 ᐃᙯᓕᓴᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᓰᑦ
EDKP 494 ᐃᙯᓕᓴᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓕᐅᕐᓂᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂ
EDPE 377 ᐃᓅᓱᕉᑕᕆᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖓᓗ
EDSL 247 ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐁᑉᐱᐅᑎᖓᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᖅ ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ

ᐱᒋᐅᕐᓭᓂᕐᒥᒃ ᕿᒥᕐᕈᒋᐊᓪᓛᓂᕐᒥᓗ ᐱᒍᑦᔨᕕᒃ

ᐃᓕᐋᓇ ᒪᓐᕇᑭ

ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᕐᑎᖓ

 

ᐄᕙ ᐃᓄᒃᐸᒃ

ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᔨ

 

ᐆᑦᕆ ᐱᐯᖕ-ᐅᓪ

ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓕᕆᔨ

 

ᓕᓯ ᐁᕈ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᑲᔪᕐᑎ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎ

 

ᒣ ᒥᕐᕿᐊᔪᖅ

ᐊᓪᓚᑎᒻᒪᕆᒃ