ᐱᓇᓱᒉᑦ

ᑕᒡᒐᓂ ᐳᓛᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᕿᓂᕐᕕᒋᓗᒍ ᖃᐅᔨᒪᔭᑦᓴᓂᒃ ᑲᒪᔪᓂᒃ ᐅᓪᓗᒥ ᐱᓇᓱᒐᕐᓂᒃ ᐱᔭᑦᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᓂᕐᕕᒋᓗᒍ ᖃᐅᔨᒪᔭᑦᓴᓂᒃ ᑲᒪᔪᓂᒃ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᒋᐊᓪᓚᓂᒃ ᐱᓇᓱᒐᕐᓂᒃ ᐱᔭᑦᓴᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓗᓕᒫᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥ.