ᐱᓇᓱᑦᑐᓕᕆᕕᐅᑉ ᐱᒍᑦᔨᕕᖓ

ᖃᓄᐃᓘᕐᑎᐅᓂᖏᑦ ᐱᔭᑦᓴᖏᓪᓗ


ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᕕᐅᑉ ᒪᓕᒐᖏᑦ

 • ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᕕᐅᑉ ᒪᓕᒐᖏᑦ ᖃᓄᐃᓘᕈᓯᖏᓪᓗ ᐱᓇᓱᑦᑐᓕᕆᕕᐅᑉ ᐊᓪᓚᕕᖓᓂᑦ ᐱᔭᑦᓴᐃᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑎᐅᑉ ᐸᕐᓇᓯᒪᐅᑎᖓᓄᑦ;
 • ᒪᓕᒐᑦᓴᓕᐅᕐᓃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᓂᓪᓗ ᐃᓕᖓᔪᓄᑦ ᐱᓇᓱᑦᑐᓕᕆᕕᐅᑉ ᐊᓪᓚᕕᖓᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒨᓕᖓᔪᓂᒃ.


ᐱᓇᓱᒐᕐᒨᓕᖓᔪᑦ ᐱᖁᔭᑎᒎᕐᑐᐃᓗ

 • ᐊᑐᓕᕐᑎᓗᒋᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓗᒋᓗ ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᑦ ᐱᓇᓱᓐᓂᒧᓪᓗ ᐱᖁᔭᕐᓅᓕᖓᔪᑦ;
 • ᕿᒥᕐᕈᓗᒋᑦ ᖃᓄᕐᑑᕈᑎᒋᓗᒋᓗ ᐅᓐᓂᓘᒪᐅᑏᑦ ᐱᑦᔪᑎᖏᓪᓗ;
 • ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕐᓃᑦ;
 • ᓴᐃᒪᓇᕐᑐᖃᕐᑎᓯᓂᖅ ᐱᓇᓱᕝᕕᒥ ᐱᓇᓱᑦᑎᐅᖃᑎᒌᓂᓪᓗ;
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᕕᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᓗᒍ ᐱᓇᓱᒐᕐᒨᓕᖓᔪᓄᑦ;
 • ᐊᑐᓕᕐᑎᓯᑎᑦᓯᓂᖅ ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᔭᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᒫᖓᐃᕐᑏᑦ ᑲᓱᕐᑎᓗᒋᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᓐᓂᒨᓕᖓᔪᑦ;
 • ᐊᑯᓐᓂᖁᑦᓯᐅᑎᓂᖃᖃᑦᑕᓗᑎᑦ ᒋᐊᖃᕐᐸᑦ, ᐱᓐᓇᐃᓗᑕᐃᑦ ᓇᐅᑦᓯᑐᖃᑦᑕᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᑐᓂᓗ ᐋᕐᕿᒋᐊᕈᑎᖃᖁᔨᖃᑦᑕᓗᑎᒃ.

 

ᐱᓇᓱᑦᑎᖃᕐᓂ, ᐅᑎᕐᕕᐅᒍᑏᑦ, ᐱᕙᓪᓕᖁᑏᓪᓗ

 • ᐱᓇᓱᑦᑎᓴᕐᓯᐅᓂᖅ, ᓇᓪᓕᑳᕐᓂᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᑖᕐᓂᖅ ᐱᓇᓱᑦᑎᑐᐃᓐᓇᓴᑦᑖᓂᕐᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂᓗ, ᐱᓇᓱᒐᕐᒧᑦ ᐆᑦᑐᕋᕐᑕᐅᓃᑦ ᐱᓇᓱᒐᐅᓪᓗ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ;
 • ᐊᑐᓕᕐᑎᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖃᑦᑕᓗᒋᓗ ᐱᓇᓱᒍᑦᔨᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕐᓯᒪᐅᑏᑦ, ᒪᓕᒐᐃᓪᓗ ᖃᓄᐃᓘᕈᓰᓪᓗ, ᑐᑭᒧᐊᒍᑏᓪᓗ ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ ᐅᑎᑎᕐᓯᕕᐅᒍᑎᖏᓐᓅᓕᖓᔪᑦ ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᖏᑦᑕᓗ ᐸᕐᓇᓯᒪᐅᑎᖏᓐᓄᑦ.
 • ᐋᕐᕿᓱᕐᓗᒋᑦ ᐱᑕᖃᕐᑎᓗᒋᓗ ᐱᓇᓱᑦᑐᓕᕆᕕᒻᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑏᑦ ᓈᒻᒪᓯᓕᑎᕐᑕᐅᒪᓗᑎᒃ ᐱᓇᓱᕝᕕᐅᑉ ᑭᙴᒪᒋᔭᓐᓄᑦ; ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓕᓕᒫᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᑎᖏᓐᓇᓯᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖏᑦᑕ ᓴᐳᑦᔨᔭᐅᒍᑎᒋᓯᒪᓂᐊᕐᒪᖏᑦ.

 


ᐱᓇᓱᕝᕕᒥ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᖅ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᓕᑦᑌᓕᓂᕐᓗ

 • ᓄᐃᓗᒋᑦ, ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᑎᓗᒋᓗ ᐱᓇᓱᑦᑎᓕᒫᓄᑦ ᐃᓕᖓᔪᓄᑦ ᐃᓗᓯᕐᓱᓯᐊᕐᓂᐅᑉ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᓕᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᓗ ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ;
 • ᐱᓇᓱᑦᑎᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᖅ
 • ᐱᓇᓱᕝᕕᒥ ᐃᓗᓯᐅᑉ ᖃᓄᐃᙱᓯᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᓕᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᓗ ᑲᑎᒪᔩᑦ


 

ᐃᓂᓪᓚᖓᐅᓯᖓ, ᐱᓇᓱᑦᑐᓕᕆᕕᐅᑉ ᑮᓇᐅᑦᔭᓵᓕᕆᕕᐅᓪᓗ, 2015-2016

  

 

ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ ᑲᒪᒋᔭᑦᓴᔭᖏᓪᓗ, ᐱᓇᓱᑦᑐᓕᕆᕕᒻᒥ

 

ᒪᕐᓯᐊᓪ ᑐᑉᓕᓯ

grjx5typ

WNh5goE[7u ®Ns5/ñoE[7u xsM5ypWNh5†5 vg5pctŒ8iq5

Nbo s4ᓓ3

ᐊᓪᓚᑎᒻᒪᕆ

WNh5goE[s2 grÌDtq8i4 €3ehwp x9Mts5hil WNh5goE[s2 wµô3tq8k5 xsM5ypq8kl

ᑲᑦᕆᓐ ᑎᓰ

grjx5typs2 wvJ3tz

xsM5yº5 x9Mdtcstq8i4 vmp - WNh5ti4 vmp wo8ix[7ul whx3ãpi4 xsM5ypi9l wvJ3t - WNh5tÌ3iu4 vmp – w3cgw[4ƒtbsAti4 vmp

ᓴᒫᓐᑕ ᑐᐁᒃ

ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᔨ

ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᓂᖅ ᐱᓇᓱᑦᑎᓴᕐᓯᐅᓃᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᑦᑎᑐᐃᓐᓇᓂ, ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᓕᓐᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓂ, ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᔨᓂᓪᓗ - ᐊᔪᖀᒋᐊᕐᑎᐅᓱᓂ ᐱᓇᓱᒐᓕᓐᓂᒃ ᖁᕝᕙᕆᐊᕐᑎᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᓕᓐᓂᒃ - ᐱᓇᓱᑦᑐᓕᕆᕕᒻᒥ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓕᕆᔨᓂᒃ ᑲᒪᔨ 

ᓵo jᕃ1

xsM5yioEi3u wvJ3t ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥ

ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᑎᑦᓯᔨ ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ ᐱᓇᓱᒍᑦᔨᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕐᓯᒪᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓄᑦ, ᐱᓇᓱᑦᑎᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᓕᓐᓄᓗ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥ ᐱᓇᓱᑦᑎᓄᑦ - ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖏᓐᓂ ᐱᓇᓱᑦᑎᓕᒫᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᓪᓗ.

ᔫᑎᑦ ᒥᓯᐊᓪ

xsM5yioEi3u wvJ3t ᐅᖓᕙᒥ

ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᑎᑦᓯᔨ ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ ᐱᓇᓱᒍᑦᔨᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕐᓯᒪᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓄᑦ, ᐱᓇᓱᑦᑎᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᓕᓐᓄᓗ ᐅᖓᕙᒥ ᐱᓇᓱᑦᑎᓄᑦ - ᑰᑦᔪᐊᒥᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓕᕆᕕᒻᒥ  ᐱᓇᓱᑦᑎᓕᒫᑦ.

ᑲᕈᓕᓐ ᕆᐆ

xsM5yioEi3u wvJ3t ᐱᓇᓱᕝᕕᒥ ᐃᓗᓯᕐᓱᓯᐊᕐᓂᖅ ᐊᑦᑕᓇᕐᑌᓕᓂᕐᓗ

wly3hyx3iu4 x5bN3Öomi3ul - €8ix[3j5 WNhZ3u4 k3czÜ8Ni6 – WNh{[u Wi3lymJi4 vmp, Wi3lÖomi3j5 k3czÜ8NgoEp – WNh1q©c5bgi4 vmp

Jxi xatAl4

xsM5yioEi3u4 W9lfQxooEp

WNh5tgw8â5 WA8Nstø9l, x9MdtÌ3typ €3eQxEps5hil x9Mdti4 – x[5gymstoEp - WNh5tgcsi3Ù5 x9Mymstq8i4 vmp - WNhZ3u ev3ij5 s9lw5 vt3hw[q8ªèp - eg3zc3ij5 WNhZ3u5 ev3ij5 vmp - srs3bgusai3j5 wvJ3bsAti4 vmp

o8 ᐹ9

xsM5yioEi3u4 W9lfQxooEp

wo8ixt5yº5 xsM5yº9l, x9MdtÌ3typ €3eQxEps5hil x9Mdti4 – x[5gymstoEp - WNh5tgcsi3Ù5 x9Mymstq8i4 vmp - WNhZ3u ev3ij5 - eg3zc3ij5 WNhZ3u5 ev3ij5 vmp - srs3bgusai3j5 wvJ3bsAti4 vmp

ᓇᔨᓪ ᐅᔮᐳᑦᔅ

xsM5yioEi3u4 W9lfQxooEp

xqctŒAt4ƒgi4 WNh5tÌ3iu4 vmp Gwo8ixt5yº5 WA8Nstø9l WNh5†H - WNh5ymiq8i4 Ns5ygwp ®Ns5/ñ5nq8il - wo8ixt5yº5 ß5gC3bsi3üAtq8i4  wobE/smstoEi3ul vmp - b3Coµu WNhá5 mipAtq8i4 €3ehwp

w[o8 XMys+

x9Mt sçMstu4 rsp

ᐅᖄᓚᐅᑎᒥᒃ ᑭᐅᔨ - WNh5†5 x9Mymstcstq8ªèp


 

ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ ᑲᒪᒋᔭᑦᓴᔭᖏᓪᓗ, ᑮᓇᐅᑦᔭᓵᓕᕆᕕᒻᒥ

 

pi gSw

ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᕐᑎᖓ

®Ns5/ñoE[7u xsM5yp

txi+ b8[

xsM5yioE[7u4 W9lfQxooEp

®Ns5/ñE/sJi4 vt3hw[7Ëèpx9MymJcsti4 kw5yp x7ml PERCOS i4 xs9Mt5yp, WNh5†5 WNh5ymiC3bsAtq8i4 x9MdtoEp

ᐋᓐᔨᓖᓇ ᒥᑳᓕ

ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓕᕆᔨ

ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᑦ - ᑮᓇᐅᑦᔭᓵᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᒨᔭᕐᑕᐅᓂᖏᑦ - ᐊᓪᓚᖁᑎᓂᒃ ᓄᐃᑦᓯᓂᖅ - ᖃᕆᑕᐅᔭᒥ ᑐᕐᖁᑐᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᑲᑎᕐᓱᐃᓂᖅ

ᐸᑦᕆᔅ ᓚᑉᓛᓐᑦ

x9M[7u WNh5t – S3giz S3gi3ᐹ6

w7mcstcDtoEp wkgcsi3jl k3czo3g5 xro3gbsAt5nq8i4 vmp

[[€8 M?ø

x9M[7u WNh5t - S3gio4 I

vt3hw[7Ëèp bys/3Jxusk5 – x9Mdti4 cEbs/Ëèp, WNh5†5 Ü?9MAyoxq8i4 WNh8iq8ij9l bb3nZ3i4 vmp, ®Ns/5n/i4 É5ggwp, ®Ns/3ÌDtoEp, w9lw5 x5bg3bsAtq5b wM1qbsAtq8i4 vmp

ᓴᓃᔅ ᔨᑎᓐᔅ

x9M[7u WNh5t - S3gio4 I

vt3hw[7Ëèp sᖔ?usk5 - WNh5†5 Ü?9MAyoxq8i4 WNh8iq8ij9l bb3nZ3i4 vmp,  ®Ns5/ñ5 wM1qxtbsAtq8i4, ®Ns/4f[7j5 g3dgZ5ni4 vmp

w[o8 XMys+

x9Mt sçMstu4 rsp

ᐅᖄᓚᐅᑎᒥᒃ ᑭᐅᔨ - WNh5†5 x9Mymstcstq8ªèp