ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐊᓪᓚᕕᒻᒪᕆᖓ

9800 boul. Cavendish
Suite 400
Saint-Laurent, QC
H4M 2V9
ᐅᖄᓚᐅᑎᒃ: (514) 482-8220
ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ: (514) 482-8278

     

ᐃᓗᓐᓈᒍᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᕕᒃ, ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ: (514) 482-8496

ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᕕᒃ ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓕᕆᒍᑏᓪᓗ, ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ: (514) 482-7802

ᐱᖁᑎᓕᕆᕕᒃ, ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ: (514) 482-1585

ᐱᓇᓱᑦᑐᓕᕆᕕᒃ, ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ: (514) 482-9539

ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᕕᖓ ᐱᓇᓱᒐᕆᒍᒪᔭᕐᒥᓗ ᐱᒋᐅᕐᓴᕕᒃ, ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ
: (514) 369-2636

 ᑰᑦᔪᐊᒥ ᐊᓪᓚᕕᒃ

P.O Box 150 
Kuujjuaq, QC
J0M 1C0
ᐅᖄᓚᐅᑎᒃ: (819) 964-1136
ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ: (819) 964-1141
ᐊᑭᖃᖏᑐᖅ: 1-877-964-1136

    

ᐃᓕᓴᕐᕖᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᐱᒍᑦᔭᐅᕕᖓ

ᐱᒍᑦᔨᒋᐊᓪᓛᕕᒃ  

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑕᐅᓂᖓ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᓗ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᑏᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑕᐅᓂᖓ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓕᐅᕐᓂᖅ

ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᕕᒃ ᑐᓴᐅᒪᒍᑎᓕᕆᓂᕐᓗ
 

 ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᑐᐃᓐᓀᑦ

ᐅᓪᓗᕆᐊᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒃ
ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᖅ
ᔮᓂᒻᒪᕆᒃ, ᐱᑕᑲᓪᓚᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕖᒃ
ᑰᑦᔪᐊᖅ
ᐊᔭᒍᑕᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒃ
ᑕᓯᐅᔭᖅ
ᑕᕐᓴᑲᓪᓚ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒃ
ᐊᐅᐸᓗᒃ
ᓴᐅᑦᔪᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒃ
ᑲᖏᕐᓱᒃ
ᐃᓱᒻᒪᓴᕐᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒃ
ᖁᐊᕐᑕᖅ
ᐊᕐᓴᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒃ
ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ
ᐱᒋᐅᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑯᓯᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕖᒃ 
ᓴᓪᓗᐃᑦ
ᓄᕝᕕᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒃ
ᐃᕗᔨᕕᒃ
ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᕕᒃ
ᐊᑯᓕᕕᒃ
ᐃᑳᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒍᐊᕐᓯᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᕖᒃ
ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ
ᐃᓐᓇᓕᒃ ᐃᓕᓴᕐᕕᒃ
ᐃᓄᒃᔪᐊᖅ
ᑭᓘᑕᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒃ
ᐅᒥᐅᔭᖅ
ᐊᓯᒪᐅᑦᑕᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒃ
ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ
 

 


 
ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖓ ᐱᓇᓱᒐᕐᓂᓗ ᐱᒋᐅᕐᓴᕕᖓ

ᑰᑦᔪᐊᖅ
ᑲᔪᓯᕕᒃ
P.O Box 150
Kuujjuaq, QC
J0M 1C0
ᐅᖄᓚᐅᑎᒃ: 819-964-2750

ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ: 819-964-2745
ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ
ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖓ
ᐊᕐᓴᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒃ   

P.O. Box 142
Kangiqsujjuaq, QC
J0M 1K0
ᐅᖄᓚᐅᑎᒃ: 819-338-3350
ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ: 819-338-3345
ᓴᓪᓗᐃᑦ
ᖃᐅᓐᓇᖅ
P.O Box 69
Salluit, QC
J0M 1S0
ᐅᖄᓚᐅᑎᒃ: 819-255-8857
ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ: 819-255-8804
ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ
ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖓ
P.O Box 299
Puvirnituq, QC
J0M 1P0
ᐅᖄᓚᐅᑎᒃ: 819-988-2269
ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ: 819-988-2204
ᐃᓄᒃᔪᐊᒃ
ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᒋᐅᕐᓴᕕᒃ
P.O Box 326
Inukjuak, QC
J0M 1M0
ᐅᖄᓚᐅᑎᒃ: 819-254-8247
ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ: 819-254-8595
ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ
ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖓ
ᐊᓪᓚᑖᕐᕕᐅᑉ ᑐᕌᕈᑎᖓ ᕐᔾ
Kuujjuaraapik, QC
J0M 1G0
ᐅᖄᓚᐅᑎᒃ: 819-929-3284
ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ: 819-929-3522

ᓰᓐᑦ-ᔨᕉᒻ ᐸᕐᓇᓀᕐᓯᒪᕕᒃ
ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖅ-ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ
2, boul. De la Salette
St-Jérôme (Qc)
J7Y 5G5
ᐅᖄᓚᐅᑎᒃ: (450) 436-8144, ex. 506
ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ: (450) 436-8197

   

 


 
ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒋᐊᓪᓚᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐱᒍᑦᔭᐅᕕᖓ

19 Avenue Maple
Ste-Anne-de-Bellevue, QC
H9X 2E5
ᐅᖄᓚᐅᑎᒃ: (514) 457-1178
ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ: (514) 457-1336
 

 


 
ᓱᓇᖓᓚᖃᐅᑎᒃ

Dorval (ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᕕᒃ, ᐊᐅᓚᒍᑎᓕᕆᕕᒃ, ᐊᒥᓲᓕᕐᑎᕆᕕᒃ)
9641 Côte de Liesse
Dorval, QC H9P 1A3
ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ: (514) 633-8650
ᐅᖄᓚᐅᑎᒃ (ᐊᐅᓚᒍᑎᓕᕆᕕᒃ): (514) 631-4593
ᐅᖄᓚᐅᑎᒃ (ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᕕᒃ): (514) 633-8678 
ᐅᖄᓚᐅᑎᒃ (ᐊᒥᓲᓕᕐᑎᕆᕕᒃ): (514) 631-3174, (514) 631-5167
ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ (ᐊᒥᓲᓕᕐᑎᕆᕕᒃ): (514) 631-3174
ᑰᑦᔪᐊᖅ(ᓯᖁᒥᓯᒪᔪᕐᓂᐊᕕᒃ)
ᐅᖄᓚᐅᑎᒃ: (819) 964-2455
ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ: (819) 964-2751
ᐃᓄᒃᔪᐊᒃ (ᓯᖁᒥᓯᒪᔪᕐᓂᐊᕕᒃ)
ᐅᖄᓚᐅᑎᒃ: (819) 254-8418
ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᒃ: (819) 254-8519
ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ(ᓯᖁᒥᓯᒪᔪᕐᓂᐊᕕᒃ)
ᐅᖄᓚᐅᑎᒃ: (819) 929-3222

 

   ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒋᐊᖃᕐᖀᑦ?  ᐱᓇᓱᑦᑎᓂᒃ ᐃᓚᖏᓐᓂᓗ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᖅ

 


 

ᐅᕙᑦᑎᓅᑦ ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕐᕿᑦ? ᑕᑕᕐᓴᒐᖅ ᐅᓇ ᑕᑕᕐᓴᓗᒍ ᓇᒧᑦ ᐅᖄᓚᕕᐅᒍᓐᓇᒪᖔᕐᐱᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖃᕐᑎᓗᒍ ᐊᐱᕐᓲᑎᓐᓂᐅᕕᓪᓗ, ᑭᐅᑦᓴᐅᑎᒋᒍᓐᓇᕕᓕᒫᒃᑯᑦ ᑭᐅᒐᓱᐊᕋᔭᕋᑦᑕ.

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᕐᒥ ᑕᑯᔭᑎᑦ ᓇᕐᓂᓗᒋᑦ.