ᑖᑦᓱᒥᖓ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᔭᑦᓴᑯᕕᒻᒥᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᑎᓗᒍ

ᑕᑯᓐᓇᓯᐊᖃᑦᑕᓂᐊᕋᕕᑦ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᑎᓗᒍ, ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᓂᐅᕕᑦ ᐱᑖᕐᑎᓯᒋᐊᖃᕐᑐᑎᑦ ᐁᐯᓄᑖᕐᒥᒃ. ᖃᐅᔨᑦᓴᐅᑎᒋᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᓃᒪᖔᑦ ᐊᒻᒪᓗᒍ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓕᐊᕈᑎᒃ “Microsoft Word” ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᒍᓗ ᐁᐯᓄᑖᖅ ᓄᐃᑕᒻᒪᖔᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᑦᓴᖏᓐᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᕕᖓᓂ.

 

ᑖᓐᓇ ᑕᑯᓐᓇᑐᐊᕈᕕᐅᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᒃᑯᑦ “Windows XP”-ᑯᑦ, “Internet options” ᓚᔪᕐᑕᓕᒻᒦᑐᓂᒃ ᐊᓯᑦᔨᑐᐃᒋᐊᖃᕐᑐᑎᑦ ᒪᑯᓂᖓ:

  • Menu-ᒨᕐᓗᑎᑦ, Tools-ᓕᐊᕐᓗᑎᑦ ᑌᒪ Internet options.
  • General ᓚᔪᕐᑕᓕᐅᑉ ᓇᓛᓂ ᓂᕈᐊᕐᓗᒍ Fonts.
  • ᓯᒃᑭᑕᒥ ᓄᐃᔪᒥ, Language Script-ᒥ ᓂᕈᐊᕐᓗᑎᑦ Canadian Syllabic-ᒥᒃ.
  • Webpage Font-ᒧᑦ, ᓂᕈᐊᕐᓗᑎᑦ ᐁᐯᓄᑖᕐᒥᒃ.
  • ᓇᕐᓂᓗᒍ OK ᓇᕐᓂᒋᐊᓪᓚᓗᒍᓗ.
  • ᓄᕐᖃᓗᑎᑦ ᒪᑐᐃᒋᐊᓪᓚᓗᒍ Internet Explorer.