ᐊᓪᓗᕆᐊᕐᓂᒪᕆᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐃᓱᓕᕕᖏᑦ

ᑐᑭᑖᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᖓᓗᓂ ᐳᕐᑐᓂᕐᓭᑦ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᒻᒥᒃ ᑐᑭᑖᕐᓂᐅᕗᖅ. ᐱᕕᖃᕐᑎᓯᐊᕖᖕᖓᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᒪᒍᓐᓀᓗᑎᑦ ᐃᓚᐅᒍᒪᐅᑎᓕᐅᕐᓗᑎᑦ ᑕᒪᖏᓐᓄᑦ ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᒍᑦᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒋᒍᒪᔭᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᔭᑎᓐᓄᑦ.

ᐅᑯᓂᖓ ᐊᓪᓗᕆᐊᕐᑕᕈᑎᓂᒃ ᐊᑐᕆᐊᖃᕐᑐᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓭᑦ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᐳᕐᑐᓂᓕᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᔨᖃᕈᒪᒍᕕᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ.

1

ᓂᕈᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᔭᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥᒃ ᒥᓂᒻᒥᑎᑦᓯᔪᒥᒃ:

ᒪᓕᓪᓗᓂ ᓱᓇᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᑕᑎᓐᓂᒃ, ᐁᒍᓐᓇᐳᑎᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒪᕆᒻᒧᓘᓐᓃᑦ CEGEP-ᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒧᑦ. ᖃᐅᔨᒪᒍᑎᒋᐊᓪᓓᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᓇᓪᓕᑳᕋᑦᓴᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᕗᑦ ᐅᕙᓂ “ᓱᓇᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᐳᖓ”.

2

ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᒍᑦᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕐᓗᑎᑦ:

ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᔨᖃᕐᓂᒥᒃ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᐅᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓱᓕᕕᓕᒃ ᕕᕈᐊᕆ 1-ᒥᒃ ᐅᑭᐊᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒃᑑᐱᕆ 1-ᒥᒃ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ. ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᔨᖃᕐᓂᒥᒃ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᐅᑉ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᖓᓂᒃ ᐊᓪᓚᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᐅᕙᓂ. ᐳᐃᒍᕐᑌᓕᓗᑎᑦ, ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᒍᑦᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕇᕈᕕᑦ ᑐᑦᓯᕋᕆᐊᖃᕐᒥᒐᕕᑦ ᐃᑎᕈᓐᓇᑎᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒧᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᓄᑦ ᑐᕃᓐᓇᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ ᒪᓂᒻᒥᕕᖓᓄᑦ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᐅᓇ “ᓱᓇᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᐳᖓ” ᐃᓚᖓ ᐅᖃᕐᒪᑦ ᐃᓱᓕᕕᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᓄᑦ, CEGEP-ᒥᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ.

3

ᑎᑭᑎᑦᓯᓗᑎᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᓪᓚᓂᒃ:

ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᒍᑦᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᐊᕐᐸᑦ, ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᒋᐊᖃᕐᑐᑎᑦ ᐊᑦᔨᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓄᑦ: ᐃᓅᓕᕐᓂᒧᑦ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᖅ, ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᑎ ᓵᑦᑐᔮᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᒧᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᔫᒍᑎ ᓵᑦᑐᔮᖅ.

4

ᐊᒻᒪᖏᓐᓇᓗᑎᑦ ᐅᕙᑦᑎᓄᑦ:

ᐅᕙᑦᑎᓄᑦ ᐅᖃᓗᒪᖃᑦᑕᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ: 514 457-1178