ᐃᓘᓐᓀᓄᐊᖓᔪᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓲᖑᕗᑦ ᐊᑐᓂ ᐃᓄᒻᒪᕆᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᑦᑎᓂ (ᑰᔪᐊᕌᐱᒻᒥ, ᐳᕕᕐᓂᑐᒥ, ᓴᓪᓗᓂ, ᑰᑦᔪᐊᒥᓗ)

ᑐᕌᕐᑕᓕᒃ

 • ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᕐᑐᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᑦᔪᑎᖓᓂᒃ ᐱᑎᑕᐅᓲᑦ (SSD-ᓚᔭᒥᒃ).
 • ᑐᑭᓯᒪᓪᓗᑐᕆᐊᓕᖕᒥᓂᒃ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᐅᒐᔭᕐᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖕᒪᕆᒻᒥᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᒐᔭᕐᑐᖅ
 • ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔦᑦ ᐱᕙᓪᓕᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐅᐃᒍᐃᑎᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ, ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓅᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᒋᐊᕐᓗᓂ, ᐃᓅᑦᔪᓯᓕᕆᓂᖅ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᓗ (ᐃᓚᖃᕐᓱᓂ SSD-ᓚᔭᒥᒃ)

ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᐅᓂᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᒪᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ

 • ᐃᕐᖃᓇᕐᑐᖁᑎᓕᕆᓂᖅ
 • ᓄᓇᓕᕆᑦᔪᑎᓕᕆᓂᖅ
 • ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
 • ᐅᐃᒍᐃᑎᑐᑦ
 • ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ
 • ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᖅ
 • ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
 • ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᐅᑎᓕᕆᓂᖅ
 • ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓅᓂᕐᑎᒍᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᒋᐊᕐᓂᖅ
 • ᐃᓅᑦᔪᓯᓕᕆᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᓐᓇᓂᐊᕈᓂ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᕆᒋᐊᓕᖏᑦ

 • 16-ᓂᒃ ᐅᖓᑖᓄᓪᓗ ᐅᑭᐅᖃᕆᐊᓕᒃ.