ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᐅᓗᑎᑦ ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᓂᒃ ᐱᓇᓱᒍᑎᓂᒃ, ᑲᒃᑯᓂᖓ ᐱᔭᖃᕈᓐᓇᖁᑎᑦ:

 • ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᐱᔭᕇᕈᑎᑖᕐᓂᖅ (SSD)
 • ᐱᔭᐅᓯᒪᕐᖄᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᔪᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᓂᒃ, ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒋᐊᓪᓚᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᓂ.
 • ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᒍᑎᑦᓭᑦ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂ ᐱᑦᔪᔨᕕᑦᑎᓂ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᐅᔪᑦᓭᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᐅᖓᓯᑦᑐᒦᑦᑐᓄᑦ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐅᖓᓯᑦᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓂᖅ.

 

ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᒍᑎ

ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᒍᑎᑦᓭᑦ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᔪᑦ

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᐅᔪᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐳᕐᑐᓂᖃᕐᑐᑦ (ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂ I–V)

 

 • ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
 • ᐱᕙᓪᓕᐊᓯᒪᓃᑦ
 • ᒍᐃᒍᐃᑦᑐᑦ
 • ᖃᒻᒥᓂᑕᐅᓂᕐᓭ ᐃᓅᑦᔪᓰᑦ
 • ᖃᓪᓗᓈᕐᑎᑐᑦ
 • ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᐅᓯᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖅ
 • ᑭᓯᑦᔪᑎᓐᓂᐅᑏᑦ/ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
 • ᓄᓇᓕᕆᐅᓯᓅᓕᖓᔪᑦ

 

 • ᓱᑯᐃᔦᒍᓰᑦ
 • ᐃᓅᑦᔪᓯᓕᕆᓂᕐᑎᒍᑦ ᓱᑯᐃᔦᒍᑏᑦ
 • ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐅᐊᕈᑎᒌᒍᓐᓇᑐᓂᒃ
 • ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓅᓂᕐᑎᒍᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᒋᐊᕐᓂᖅ
 • ᑐᑭᓯᓴᕐᓃᑦ ᓱᓇᐅᓂᕐᓂᒃ ᓱᒧᓪᓗ ᑌᒣᓚᕿᒻᒪᖔᑕ ᐱᐅᓯᕐᒥᒍᑦ
 • ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᐅᓯᓂᒃ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
 • ᐆᒪᔪᓂᓪᓗ ᐱᕈᕐᑐᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᓃᑦ
 • ᐃᙯᓕᓴᕐᓃᑦ

 

ᖃᐅᔨᒪᐅᒋᐊᓕᒃ: ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᐅᔪᑦᓭᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᐅᖓᓯᑦᑐᒦᑦᑐᓄᑦ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐅᖓᓯᑦᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓂᖅ. ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᑕᒪᒃᑮᒍᓐᓇᒥᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᒥᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥᓘᑎᓪᓗᓃᑦ ᐅᖓᓯᑦᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓂᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂᓗ ᐅᖓᓯᑦᑐᒦᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᓱᑎᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ ᐃᑎᕈᑏᑦ

ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᒋᐊᓖᑦ

 • ᐅᑭᐅᖃᕆᐊᓕᒃ 16-ᓂᒃ ᔪᓓ 1 ᐅᓪᓗᖓ ᓇᓪᓕᐅᑎᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᓇᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ ᐊᑐᕐᑐᒥ
 • ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᓚᑎᑦᓴᖃᕐᓗᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᖑᓂᕋᕈᑎᒥᓂᒃ

ᐱᔭᐅᓯᒪᕐᖄᕆᐊᓖᑦ

 • ᐱᑕᖃᖕᖏᑐᑦ

ᓇᓃᓐᓂᖏᑦ

 • ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᒍᑎᑦᓭᑦ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂ ᐱᑦᔪᔨᕕᑦᑎᓂ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᐅᔪᑦᓭᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᐅᖓᓯᑦᑐᒦᑦᑐᓄᑦ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐅᖓᓯᑦᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓂᖅ.
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᑕᒪᒃᑮᒍᓐᓇᒥᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᒥᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥᓘᑎᓪᓗᓃᑦ ᐅᖓᓯᑦᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓂᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂᓗ ᐅᖓᓯᑦᑐᒦᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᓱᑎᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᒍᒪᒍᑎᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᓂᐅᑉ ᐃᓱᓕᕕᑦᓴᖓ

 • ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᒍᒪᒍᑏᑦ ᐊᕐᕌᒎᓕᒫᒥ ᑎᒍᓚᔭᐅᖃᑦᑕᓲᑦ.