ᑭᓈ ᐃᓕᓐᓂᐊᔪᓐᓇᖃ ᑕᒪᑐᒥᖓ?

  • ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᑦᔪᑎᑖᕆᓲᖓᓂᒃ ᐱᔪᒪᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᖅ ᑭᓯᐊᓂᓗ ᐊᑌᓐᓇᑐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᔭᕐᓇᓂ ᐱᔪᒧᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕋᔭᕐᑐᑦ (4 ᑫᕙᓪᓚᒍᓰᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ).

ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᐅᓇᔭᕐᑐᑦ

  • ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᒋᐅᕐᓴᓂᖅ
  • ᐅᐃᒍᐃᑎᑑᒋᐅᕐᓴᓂᖅ
  • ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᖅ
  • ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
  • ᐃᕐᖃᓇᕐᑐᖁᑎᓕᕆᓂᖅ
  • ᓄᓇᓕᕆᑦᔪᑎᓕᕆᓂᖅ