ᓄᓇᒃᑯᔫᓂᒃ ᐊᐅᓚᐅᓯᐅᕐᑎ


ᓇᓃᓐᓂᖓ
ᑲᔪᓯᕕᒃ ᐱᑦᔪᔨᕕᒃ, ᑰᒃᔪᐊᖅ


‹〈 ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᒍᑎ 

 

ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᔭᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᕐᓄᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᕐᑕᐅᒍᑎ
1,800-ᓂ ᑫᕙᓪᓚᒍᓯᕐᓂ
ᐃᓕᓐᓂᐊᓗᑎᑦ ᐊᕐᕋᒎᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᓈᓗᒋᒃ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᕕᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᑑᑎᒋᐅᕐᓴᓂᖅ
150-ᓂ ᑫᕙᓪᓚᒍᓯᕐᓂ
ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ ᓱᖏᐅᓯᓴᕐᓂᖅ
ᐃᓕᒐᓱᐊᕐᓂᖅ ᐅᒃᑯᐊᕋᑖᕐᑐᖅ
ᐃᓕᒐᓱᐊᕆᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖁᓪᓗᑎᑦ ᐅᑕᕐᕿᑎᑕᐅᔪᓄᑦ
Traditional education program

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᐅᓚᖓᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒍᑎ

ᐱᓇᓱᒐᐅᑉ ᖃᓄᐃᓘᕈᑎᑕᖏᑦ

 • ᐱᓇᓱᖃᑦᑕᓗᓂ ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᒃᑯᔫᑦ ᐊᐅᓚᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᓯᖁᒥᓯᒪᑎᑦᓯᑌᓕᓗᓂ ᓯᖁᒥᑦᑐᓂᓪᓗ ᐊᐅᓚᐅᑎᓂᒃ ᓴᓇᖃᑦᑕᓗᓂ, ᐱᓇᓱᖃᑦᑕᒥᓗᓂ ᐃᖏᕐᕋᓯᒍᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᓄᓇᒃᑯᔫᓂᒃ ᓴᓇᒍᓐᓇᓗᓂ, ᐊᐅᓚᐅᑏᓪᓗ ᐊᑦᓱᓈᖏᓐᓂᒃ ᑲᒪᒍᓐᓇᓯᐊᕐᓗᓂ, ᐊᑦᓴᓗᐊᓪᓗ ᓴᖑᑦᑕᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐋᕐᕿᓱᐃᒍᓐᓇᓗᓂ, ᓄᓇᒃᑯᔫᓪᓗ ᐊᑦᓴᓗᐊᖏᑕ ᐃᖏᕐᕋᒌᒃᑯᑎᖏᓐᓂᒃ ᓴᓇᒍᓐᓇᓗᓂ, ᓄᖃᕐᑎᓕᕆᒍᓐᓇᓗᓂᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖂᑎᖏᓐᓂᒃ ᓴᓇᒍᓐᓇᓗᓂ

ᑖᓐᓇ ᐱᓇᓱᒐᖅ ᓈᒻᒪᓯᐊᕐᑐᖅ ᐃᓄᒻᒧᑦ ᑲᒃᑯᓂᖓ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᑕᖃᑦᓯᐊᑐᒧᑦ:

 • ᓱᓇᑐᐃᓐᓀᑦ ᑕᐅᑦᑐᖏᓐᓂᒃ ᑕᑯᒍᓐᓇᓯᐊᕆᐊᓕᒃ
 • ᑐᓯᓚᒋᐊᖃᖕᖏᑐᖅ ᑕᑉᐲᑐᒍᓐᓀᓗᓂᓗ
 • ᐅᓇᒻᒥᓱᐊᑦᓯᐊᓗᓂ ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᕝᕕᖃᕐᓂᒥᒃ
 • ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᕐᓗᓂ ᐱᓇᓱᒋᐊᒥᒃ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐊᑦᓱᕈᕐᓇᑐᓂᒃ
 • ᐊᓕᐊᒋᔭᖃᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᒋᐊᒥᓪᓗ ᐱᓇᓱᒐᕐᓂᒃ ᑕᒃᑯᓭᓐᓇᐅᖏᓐᓇᓲᓂᒃ
 • ᐱᔪᓐᓇᑕᖃᑦᓯᐊᕆᐊᓕᒃ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᑦᔨᑕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᕝᕕᖃᕆᐊᒥᒃ

ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᐃᑎᕈᑎᒥᒃ ᐱᑕᖃᕆᐊᓕᒃ

ᐃᓕᒐᓱᐊᕐᑐᖅ ᐅᑯᓂᖓ ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖓᓂᒃ ᐱᑕᖃᕆᐊᓕᒃ:


 • ᐃᓄᐃᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᕐᓯᒪᓂᕐᒥᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᑦᔪᑎᑖᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓪᓕᖁᐊᖓᓃᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᑦᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᒋᓗᒍ’ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖅ ᑕᓪᓕᒪᖓᓐᓂ ᓇᓪᓕᖁᐊᖓᓃᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᕃᔪᒥᒃ,ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐅᑉ ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᑦᔪᑎᑖᕐᓯᒪᒍᓂ ᓲᕐᓗ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒋᐊᓪᓚᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᑦᔪᑎᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᒥ ᐱᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐊᓂᒍᐃᒋᐊᖓᐅᑎᐅᓂᕋᕐᑕᒥᒃ.


ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ

 • ᐃᓄᐃᑦ 16ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓖᑦ ᐃᑭᓐᓂᐸᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᖏᑎᒍᑦ ᓯᑦᑎᒻᐱᕆ 30ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓇᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ ᐱᔭᕆᐅᕐᓴᑕᐅᕕᑦᓴᖓᑕ ᐱᒋᐊᕐᕕᒋᒋᐊᓕᖓᓂ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᑐᐊᕐᐸᑕᓗ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖅ ᓯᑕᒣᖓᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᒋᐊᓕᖕᒥᓂᒃᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ, ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐁᑉᐸᖓᓂᒃ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᐅᓂᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᓄᐃᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᖓᓄᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᑎᑕᐅᓯᒪᓐᓂᕈᓂ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᑦᔪᑎᒥᒃ ᓇᓕᕐᖁᐊᖏᓐᓃᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᕐᒥᓄᑦ.


ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ

 • ᐃᓄᐃᑦ 18ᓂᒃ ᐅᖓᑖᓄᓪᓗ ᐅᑭᐅᖃᓚᐅᕈᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᓚᖓᓯᒍᑎᒃ ᒪᑯᐊᓗ ᐊᑐᕈᓐᓇᓗᓂᒋᑦ ᑐᑭᓯᒪᔭᕆᐊᓕᖕᒥᓂᒃ: ᐊᓂᒍᐃᑦᓯᐊᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒐᓲᑎᑦᓴᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᒥᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᑦᔪᑎᑖᕐᓯᒪᓗᓂ ᓇᓕᕐᖁᐊᖏᓐᓃᑐᒥᒃ ᐃᓕᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ.


ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ

 • ᐃᓄᐃᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖅ 3ᒥ ᖁᕝᕙᕆᐊᕈᑎᓂᒃ ᐱᓯᒪᒍᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᒥᓂᒃ, ᐅᖃᐅᓯᑐᖃᕐᒥᑕᓗᐁᑉᐱᐅᑎᑦᓴᖓᓂᒃ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᑯᓐᓄᑦ ᐃᓘᓐᓀᓄᐊᖓᔪᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᐊᑑᑎᖃᑕᐅᕆᐊᓖᑦ, ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᖃᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐱᓇᓱᒐᖕᖑᓚᖓᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᓄᑦ, ᐱᓚᕿᐅᑎᒋᓂᐊᕋᒥᐅᒃ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖅ 4ᒥ ᖃᕝᕙᕆᐊᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᓂ ᑭᖕᖒᒪᒋᓐᓂᕈᓂᐅ, ᐅᖃᐅᓯᖓᑕ ᐁᑉᐸᖓᓂᒃ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᓗ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᐅᓂᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᐱᑕᖃᕐᑎᑕᖓᒍᑦ.

 

* ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᐅᑉ

ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖏᑦ

ᐅᕕᒐᕐᑐᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖓ

3101-1 + 3102-2
ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
3070-3
632-306

 

* ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᖅ

ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖏᑦ

ᐅᕕᒐᕐᑐᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖓ

3053-2
ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
3016-2
063-306    563-306

 

ᓄᓇᒃᑰᔫᓂᒃ-ᓯᖁᒥᓯᒪᔪᕐᓂᐊᓂᖅ ᐱᒍᑦᔨᓂᕐᓗ