ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᐅᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᒋᕙᐅ

ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᐅᑎ ᑐᕌᒐᖃᓗᐊᖕᖑᐊᑐᖅ ᐃᓂᓪᓚᑎᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᖕᖑᑎᑦᓯᓂᕐᒥᓗ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᐅᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓕᒫᓃ ᐱᑐᑦᓯᒪᓂᖃᕐᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᖃᑦᑕᓲᖑᑦᓱᓂᓗ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᐅᑎᐅᑦᓱᓂ ᐊᓪᓚᕕᒻᒪᕆᒻᒥᓂ ᒪᓐᑐᕆᐊᓪᒦᑦᑐᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓯᐊᕐᓱᓂ.

ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᓕᕆᕕᒻᒥ ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᓲᖑᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓕᐅᕐᑎᓂᒃ ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᓱᑎᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᕐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᑎᑦᑕᑐᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᕿᒥᕐᕈᐊᒉᑦ ᓇᓗᓀᒃᑯᓯᕐᑐᑕᐅᓯᒪᑦᓯᐊᑐᑦ ᐊᓪᓚᕕᒻᒪᕆᒻᒥ ᐋᕐᕿᓱᕐᑕᐅᓲᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᓂᐊᓕᕋᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕖᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᐅᑎᖏᓐᓄᑦ.

ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᖏᑦ

ᕿᒥᕐᕈᐊᒉᑦ, ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ, ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᖑᕐᑎᑕᖏᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᓴᔦᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐊᓪᓚᓂᐊᒉᑦ.