ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑏᑦ

ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑏᑦ ᐱᑎᑦᓯᒍᑕᐅᕗᑦ ᐱᓇᓱᒐᓪᓗᑯᒧᑦ-ᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᑎᒍᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᖃᕐᑎᓯᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᑦᑎᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᒋᐊᓕᒻᒧᑦ ᐱᓇᓱᒐᒻᒫᓴᖓᓄᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᑌᒪᖕᖓᒐᓚᒃ ᐊᒡᒐᒧᑦ-ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᓲᑦ ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐅᐊᕈᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᐱᓇᓱᒐᕐᒧᑦ ᐃᓕᔭᐅᒪᓂᕐᒥᒃ. ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑏᑦ ᑐᕌᕈᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕐᓂᒧᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥ ᓇᓪᓕᐊᓂ, ᐃᓕᑦᓯᒪᐅᑎᑖᕐᓂᒧᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᕐᓯᒪᐅᑎᒧᑦ. ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐱᔭᑦᓴᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᒍᓐᓇᐳᑎᑦ ᐅᕙᓂ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᓂᕈᐊᕐᑐᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᓂᒃ ᓯᕿᓂᕐᒥᐅᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᒍᑦᔭᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᓂᕈᐊᕐᓯᒪᔭᖓ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᐃᑕᐅᒪᖕᖏᑐᐊᕐᐸᑦ*. ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᓄᐃᑕᐅᒪᔪᖃᕐᖁᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᐊᕐᖁᑎᖃᑎᓗᒋᑦ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᒐᕐᓂᒃ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᓂᒃ ᐱᑦᔪᔨᕕᖓᓂᒃ.

*ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ: ᐃᓚᐅᔫᒍᓐᓇᓃᑦ ᐊᑦᔨᒌᑦᑎᖏᑦᑑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓇᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᖏᓐᓂ, ᑐᖕᖓᕕᖃᕐᓱᑎᒃ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᔭᓂᒃ ᐱᒋᐅᕐᓴᔭᐅᒍᑎᑦᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᓂᔭᐅᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐃᓄᒻᒪᕆᓐᓂᓗ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᔭᓂᓪᓗ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᒍᑎᓂᒃ ᐱᑦᔪᔨᕕᖓᓄᑦ.

ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒧᑦ ᐃᓚᐅᒍᒪᐅᑎᓕᐅᕈᒪᕕᑦ?

ᐱᓇᓱᒐᓪᓗᑯᒥᒃ ᐱᔪᒪᕕᑦ? ᖃᐅᔨᒍᒪᕖᑦ ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᒍᑦᔭᐅᒍᓐᓇᒪᖔᕐᐱᑦ? ᐃᓕᑦᓯᒍᒪᕖᑦ ᐱᒋᐅᕐᓂᐅᒍᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᓂᒃ ᐊᑐᕆᐊᓕᑎᓐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓚᖓᓗᑎᑦ ᐱᓇᓱᒐᒻᒫᓂᐅᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑎᓚᖓᓗᑎᑦ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᒧᑦ?

ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥᒃ ᐊᑐᕈᒪᔪᑦ ᐃᒣᓘᕆᐊᖃᕐᖁᑦ:

  1. ᐃᓚᐅᒍᒪᒋᐊᓖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒧᑦ ᑐᕃᓐᓇᓗᑎᒃ ᑌᑯᖓᓪᓗᑐᖅ ᑎᒥᒧᑦ ᒪᓂᒻᒥᑎᑦᓯᔪᒧᑦ.
  2. ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕆᐊᓖᑦ ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᒍᑦᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓄᑦ.

*ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᓕ: ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᒍᑦᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᑎᑦ ᑲᔪᓯᒍᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ, ᓄᐃᑦᓯᒋᐊᖃᕐᑐᑎᑦ ᐊᑦᔨᓂᒃ ᒪᑯᓄᖓ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓄᑦ: ᐃᓅᓕᕐᓂᐅᑉ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᖓ, ᐋᓐᓂᐊᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓵᑦᑐᔮᖓ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᐅᑉ ᐊᓪᓚᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᔫᒍᑎ ᓵᑦᑐᔮᖅ. ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᒍᑦᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐊᓪᓚᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᐅᕙᓂ.

ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᐅᓪᓗᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᒍᒪᐅᑎᓄᑦ ᐃᓱᓕᕕᖏᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᓚᑦ. ᐱᐅᓂᕐᐸᐅᕗᖅ ᐅᖃᓕᒪᓗᓂ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓭᑦ-ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓂᒃ ᐱᑦᔪᔨᕕᖓᓄᑦ ᐅᕗᖓ 514 457-1178 ext.: 224. ᐃᑲᔪᕋᔭᕐᑕᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᑐᖃᑎᒋᓗᑎᑦ ᓇᓪᓕᑳᕈᑎᑦᓴᓂᐅᕕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕐᖁᐃᓗᑕ ᐊᓐᓀᖏᒋᐊᕐᐱᑦ ᓇᐅᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐱᔪᒥᓇᕋᔭᕐᑐᒥᒃ ᐱᒍᑎᑦᓴᓂᒃ.

ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒃ