ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ / ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓐᓇᓂᖅ

ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᓂᖅ

ADM-01 ᐊᓪᓚᕕᒻᒪᕆᒃ ᐅᐃᒪᓇᕐᑐᒥᒃ ᐅᒃᑯᐊᑕᐅᒋᐊᖃᓕᕐᐸᑦ ᒪᓕᒐᖅ

ADM-02 ᒪᓕᒐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕖᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᕕᖏᑦ ᐅᒃᑯᐊᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᐸᑕ

ADM-03 ᒪᓕᒐᖅ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᒋᐊᖃᕐᓂᒧᑦ ᐊᒥᓲᓕᕐᑎᕆᒍᓐᓇᑐᑑᓂᕐᒥᒃ

ADM-04 ᒪᓕᒐᖅ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᑖᕈᑎᓄᑦ

ADM-05 ᒪᓕᒐᖅ ᓇᓗᓀᕐᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓪᓗ ᐱᒍᑦᔨᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ

ADM-06 ᑐᐹᑭᑦᑎᓯᑦᑌᓕᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ

ADM-07 ᒪᓕᒉᑦ ᐃᓗᕕᕐᓯᒋᐊᕐᑐᓱᑎᒃ ᐊᐅᓪᓚᑐᓄᑦ ᐱᐅᓯᕐᓱᑎᐅᖕᖏᑐᑎᒍᓪᓗ ᐊᐅᓪᓚᑐᓄᑦ

ADM-08 ᒪᓕᒉᑦ ᐃᒻᒪᖃᐅᑎᖃᕐᓂᒧᑦ ᐃᓅᖃᑎᖃᕐᓂᑯᓪᓗ ᒪᓕᒐᖃᕆᐊᖃᕐᓂᒧᑦ

ADM-09 ᒪᓕᒉᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᒥᓂᒃ ᐱᔭᕇᕈᓯᕐᑕᐅᔪᓄᑦ

ADM-10 ᒪᓕᒉᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᓈᕐᑎᑐᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᑦᑕ

ADM-11 ᒪᓕᒉᑦ ᐃᒫᙰᕐᑎᓄᑦ ᐱᒍᑦᔭᐅᓂᕐᒧᑦ

ADM-12 ᒪᓕᒐᖅ ᐅᕕᒐᕐᑐᓕᕆᔩᑦ ᐱᖁᔭᖏᑦᑕ ᐊᑐᕐᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ

ADM-13 ᒪᓕᒐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ

ADM-14 ᑐᑭᒧᐊᑦᓯᐊᕈᑎᒃ ᐸᕝᕕᓴᕐᑕᐅᑎᑦᓯᑌᓕᓂᕐᒧᑦ

ADM-15 ᒪᓕᒐᖅ ᐱᓇᓱᕝᕕᒥ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᑌᓕᒪᓂᕐᒧᓗ

ADM-16 ᒪᓕᒐᖅ ᑕᐸᓀᓕᓵᕐᑎᓯᑦᑌᓕᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᕐᓯᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒧᓗ ᓭᒪᓇᕐᓂᒥᒃ ᐱᐅᓯᑦᓯᐊᖃᕐᓂᒥᓪᓗ

ADM-18 ᒪᓕᒐᖅ ᐱᔾᔪᑎᓕᒃ ᐹᕐᓯᖓᐅᑎᑦᑌᓕᒍᑎᑦᓴᓂᒃ ᑐᑭᑖᖃᑎᒌᒍᓐᓇᓂᕐᓂᓗ

ADM-19 ᒪᓕᒉᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᑦᑎᓯᓂᕐᒧᑦ

ᐃᓕᓴᕐᕖᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓕᕆᕕᒃ

ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓂᖓᑦ

ᐱᓇᓱᑦᑎᓕᕆᕕᒃ

HR-01 ᐊᓂᕐᕋᑫᓐᓇᕈᑎᓄᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓄᑦ

HR-02 ᒪᓕᒐᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᔩᑦ ᑕᙯᕐᓯᓇᖏᓐᓄᑦ

HR-03 ᒪᓕᒉᑦ ᐅᐱᕐᖔᒥ/ᐊᐅᔭᒥ ᐱᓇᓱᓐᓇᓄᑦ ᑫᕙᓪᓚᒍᓯᕐᓄᑦ/ᐃᑲᐅᕐᓂᓄᑦ

HR-04 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᕿᑲᕐᓇᓄᑦ ᒪᓕᒉᑦ

HR-05 ᒪᓕᒉᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᓅᓕᖓᔪᑦ ᐊᑯᓂ ᐱᓇᓱᐊᕐᓯᒪᓕᕐᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᑦᔭᓵᒥᓂᑦ ᓄᐊᑦᓯᒍᒪᔪᓄᑦ ᑭᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᕋᔭᕐᑕᒥᓂᒃ ᓄ

HR-07 ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᓂᑦ ᕿᑲᓚᐅᕐᑐᑐᓄᑦ ᕿᓂᕐᓂᓄᑦ ᐱᖏᑦᑐᓯᐅᕐᓂᓄᓪᓗ

HR-08 ᕿᑲᕐᓇᓄᑦ ᐊᑭᓕᕐᑐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᓄᑦ ᒪᓕᒉᑦ

HR-09 ᐃᓕᖓᔪᖅ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᓂᒃ ᕿᑲᕐᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᑦᔭᓴᕋᑎᒃ ᐱᓇᓱᕝᕕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓂ ᐱᓇᓱᒋᐊᕐᑐᓯᒪᔪᓄᑦ

HR-11 ᒪᓕᒉᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᑖᖑᒐᓱᐊᕐᑐᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒧᑦ

HR-12 ᒪᓕᒉᑦ ᐅᐃᒪᓇᕐᑐᑎᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᐅᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᓂᕐᒥᓄᑦ

HR-13 ᒪᓕᒉᑦ ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᑖᕆᔭᐅᕙᑦᑐᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒧᑦ ᐃᓚᐅᒍᑎᓕᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᐸᑐᓄᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥ

HR-14 ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᓕᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓂᒃ ᑮᓇᐅᔦᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑏᑦ ᒪᓕᒐᖏᑦ

HR-15 ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᓖᑦ ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᖕᖏᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᑦᓴᖏᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔦᑦ ᒪᓕᒐᖏᑦ

HR-16 ᐱᓇᓱᑦᑎᑐᐃᓐᓀᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᔭᐅᒋᐊᓪᓛᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᒍᑎᖏᑦᑕ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᖏᑦ

HR-17 ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᓖᑦ ᐱᒍᓐᓇᓯᓕᐅᒥᒋᐊᕈᑎᑦᓴᖏᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᔨᓄᑦ

HR-18 ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ ᓄᕐᖃᖓᑫᓐᓇᓃᑦ ᐊᑭᓕᕐᑐᑕᐅᙱᑐᓂᒃ ᒪᓕᒐᖏᑦ

ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᓂᖅ

ᐱᐅᒃᑯᑏᑦ, ᐃᓪᓗᖁᑏᑦ ᐊᐅᓚᒍᑏᓪᓗ

EQU-01 ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᑦᓭᑦ ᐱᑦᔪᑎᓖᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᓂᒃ, ᐱᒍᑦᔭᐅᓂᕐᓂᒃ ᓴᓇᔨᓄᓪᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑎᒍᑦ ᐱᒍᑦᔭᐅᓂᕐᓂᒃ

EQU-02 ᒪᓕᒐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐱᖁᑎᖏᑦᑕ ᐃᓱᕐᕉᑎᖏᑦᑕᓗ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ

EQU-03 ᒪᓕᒐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᕕᖏᓐᓂᓗ ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ ᐊᓂᕐᕋᖃᕐᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ

EQU-04 ᒪᓕᒉᑦ ᐃᑯᐊᓪᓚᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᐃᒪᓇᕐᑐᒥᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒦᑐᓄᑦ ᐊᓂᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ

EQU-05 ᒪᓕᒐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐃᖏᕐᕋᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᒧᑦ

EQU-06 ᒪᓕᒉᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᓄᑦ ᓱᑲᒃᑐᑯᕐᑎᓯᒍᑎᓄᑦ, ᐊᑦᔨᒌᓕᐅᕈᑎᓄᓪᓗ ᐊᑐᕐᓂᒧᑦ

EQU-07 ᑐᑭᒧᐊᒋᐊᑦᓯᐊᕈᑎᑦᓴᖓ ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᑦᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᕕᐅᑉ ᑰᔾᔪᐊᒦᑦᑐᒥ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᕕᒻᒥ

TRA-01 ᒪᓕᒉᑦ ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ ᐱᐅᓕᓂᐊᒐᕐᒥᓂᒃ ᓴᓂᕐᕓᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ

TRA-02 ᒪᓕᒉᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᓂᒃ ᐊᑦᑕᑐᕐᓂᒧᑦ ᐱᓇᓱᒋᐊᕐᑐᓱᑎᒃ ᐊᓂᕐᕋᑫᓐᓇᓱᑎᓪᓗ ᐊᐅᓪᓚᑐᓄᑦ

TRA-03 ᓂᖀᑦ, ᐱᖁᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓕᓂᐊᒉᑦ ᐅᓯᔭᐅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒉᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᓇᓱᑦᑎᓄᑦ

ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒋᐊᓪᓚᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐱᒍᑦᔭᐅᕕᖓᑦ