ᓱᓇᐅᓂᖓ

‹〈 ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᑦ 〉›

ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥᓪᓗ ᐱᓇᓱᕝᕕᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓲᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᒥᒃ.  ᑲᒪᒋᔭᖃᓲᖑᒻᒥᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒋᑦᓱᒋᑦ ᓯᓚᑖᓂᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᑎᒥᐅᔪᐃᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᒥᒎᕐᑐᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑏᑦ.

ᓄᐃᑕᐅᓕᕐᓂᕋᒥᓂᑦ, ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ ᐱᑕᖃᕐᑎᓯᓲᖅ ᐱᒋᐅᕐᓴᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᓕᓭᔨᓄᑦ.  ᐱᓇᓱᐊᕐᑕ ᑖᓐᓇ ᑐᕌᕐᓂᓕᒃ ᐱᑖᕐᓂᓴᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᒥᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒪᔪᒥᒃ ᑯᐯᒃ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᖓᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧ.  ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᑦᓱᒍ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ 100 ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᑦ ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᔪᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᒍᑎᓂᒃ.

ᐃᓕᓐᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᔭᐅᓂᖓᑕ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓲᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒋᑦᓱᒍ ᒥᑭᐅᓪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᖅ.  ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅ, ᒥᑦᓴᐅᓵᕐᓱᒋᑦ 9-ᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᕐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓲᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓄᑦ ᐅᑭᐊᑦᓴᒥ, ᐅᑭᐅᒥ ᐅᐱᕐᖓᓴᒥᓪᓗ. ᓱᓕᒋᐊᓪᓚᒃ, 6-ᓂᑦ 9-ᓄᑦ ᑎᑭᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓲᖑᒻᒥᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅ ᐅᐱᕐᖔᒥ (ᐊᐅᔭᒥ) ᐱᓇᓱᐊᒻᒪᕆᑦᓱᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᕕᖃᕐᑎᓗᒋᑦ.

ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᓱᑎᒃ ᐃᓕᓭᒍᑎᐅᓲᑦ, ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᑦᓱᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᐅᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓕᐅᕐᑎᓄᑦ ᒥᑭᐅᓪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᒥᑦ ᐱᓯᒪᔪᓄᑦ.  ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᕐᓯᓯᒪᓲᖅ ᐱᔪᓐᓇᓂᕐᑖᕈᑎᐅᑦᓱᓂ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓄᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐱᔪᓐᓇᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐋᕐᕿᓱᐃᒍᑎᐅᒋᐊᓪᓚᓱᓂ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᑦᓯᒪᓂᕐᒥᒍᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᒪᕆᕈᕐᓂᖏᑎᒍᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐱᔭᕇᑐᐊᕋᒥᒋᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᔭᕇᕐᑐᐃᑦ ᐁᑦᑐᑕᐅᓲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᒥᒃ ᑯᐯᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒋᐊᓪᓚᒥᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᖓᓄᑦ.  ᑖᓐᓇ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᖃᕐᓂᖓ ᐊᑐᕐᑐᖅ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑯᐯᒻᒥ.  ᑌᒃᑯᐊ ᑲᔪᓯᒋᐊᓪᓚᕈᒪᓂᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᓂᒃ ᑌᒣᓘᕈᓐᓇᕕᓖᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᕗᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᓪᓖᓯᒪᒻᒪᑕ ᐱᕙᓪᓕᐊᕈᓐᓇᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᑖᒦᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕆᐊᓪᓚᓗᑎᒃ ᐱᔭᕇᕐᓂᒧᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐅᑉ ᐊᓪᓕᖓᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒨᓕᖓᔪᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕈᑎᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᒥ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕐᓗᑎᒃ.

ᐱᒋᐅᕐᓭᓂᕐᒥᒃ ᕿᒥᕐᕈᒋᐊᓪᓛᓂᕐᒥᓗ ᐱᒍᑦᔨᕕᒃ

1975-ᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑕᐅᓂᖓ ᓄᐃᑕᐅᓚᐅᕐᑐᕕᓂᖅ ᐅᒃᐱᕆᔭᖃᕐᓱᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖅ ᐋᕐᕿᓯᒪᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᓕᓭᔨᓂᒃ ᐃᓕᓴᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᖕᖓᕕᖃᕐᓗᑎᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓴᕇᕐᓯᒪᓕᕐᑐᑦ ᑕᕝᕘᓈᕐᓱᑎᒃ, ᐊᒥᓱᐃᑦ ᐃᓕᓭᔨᐅᓕᕐᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᖃᑕᐅᑦᓱᑎᓪᓗ, ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᕗᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓕᓴᕐᓂᖅ ᐊᑑᑎᖃᓪᓚᕆᒻᒪᑦ. ᐊᕐᕌᒍᕐᓂ ᖄᖏᓕᕐᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᓇᐅᑉ ᑕᑯᓐᓇᑕᐅᓂᖓ ᐅᑯᓂᖓ ᑐᖕᖓᕕᖃᕐᑎᑕᐅᓕᕐᑐᖅ.

ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑕᐅᓂᖓ ᐋᕐᕿᓯᒪᒋᐊᖃᕐᐳᖅ ᐃᓚᒌᓂᒃ ᓄᓇᓕᒥᓪᓗ ᐸᕝᕕᓴᓪᓗᐊᓚᖓᒍᓐᓀᑎᓪᓗᒍ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑕᐅᒻᒪᓃᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐋᕐᕿᓯᒪᔭᐅᒍᓐᓇᑐᖅ ᐊᑕᔪᓂᒃ ᓀᓈᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓂᒃ ᐊᕐᖀᓯᒪᔪᖃᕐᑎᓗᒍ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᓕᕋᒥᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓃᒐᔭᕐᑎᓗᒋᑦ. ᐃᓕᓴᕋᑦᓭᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᑕᐅᓲᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᑦᑐᓄᑦ ᒪᑭᐊᓪ ᐃᓕᓴᕐᕕᔪᐊᖓᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᓗ ᐃᓕᓭᔨᓄᑦ ᐊᑯᓂ ᐱᓇᓱᑦᓯᒪᓕᕐᑐᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᓐᓂᑯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᕐᓱᒍ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᒍᓐᓇᓲᑦ.

ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑕᐅᓂᖓ ᐋᕐᕿᓯᒪᒋᐊᖃᕐᐳᖅ ᐃᓚᒌᓂᒃ ᓄᓇᓕᒥᓪᓗ ᐸᕝᕕᓴᓪᓗᐊᓚᖓᒍᓐᓀᑎᓪᓗᒍ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑕᐅᒻᒪᓃᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐋᕐᕿᓯᒪᔭᐅᒍᓐᓇᑐᖅ ᐊᑕᔪᓂᒃ ᓀᓈᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓂᒃ ᐊᕐᖀᓯᒪᔪᖃᕐᑎᓗᒍ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᓕᕋᒥᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓃᒐᔭᕐᑎᓗᒋᑦ. ᐃᓕᓴᕋᑦᓭᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᑕᐅᓲᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᑦᑐᓄᑦ ᒪᑭᐊᓪ ᐃᓕᓴᕐᕕᔪᐊᖓᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᓗ ᐃᓕᓭᔨᓄᑦ ᐊᑯᓂ ᐱᓇᓱᑦᓯᒪᓕᕐᑐᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᓐᓂᑯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᕐᓱᒍ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᒍᓐᓇᓲᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᑲᒃᑲᓛᖏᑦᑕ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᓲᓱᒋᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒻᒪᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᕐᒥᓂᓐᓗ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖓ ᐱᒻᒪᕆᐅᑦᓱᓂᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᑦᓱᒍ, ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᑐᖕᖓᕕᒋᑦᓱᒋᒃ ᐃᓕᓭᔩᑦ
ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᓲᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᓕᓭᔨᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᓂ ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ. ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑕᐅᓂᖏᑦᑕ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᑌᒪᖕᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᓱᕐᖁᐃᔭᕐᑕᐅᒋᐊᖃᕐᐳᑦ ᐋᕐᕿᒋᐊᕐᑕᐅᖏᓐᓇᖃᑕᓗᑎᓪᓗ. ᐃᓕᓭᒍᑎᑦᓴᓕᐅᕐᑐᖃᓕᕐᒪᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᐱᐅᓯᐅᓲᒍᒻᒪᑦ, ᐃᓕᓴᕋᑦᓭᑦ ᓱᕐᖁᐃᔭᕐᑕᐅᓲᒍᕗᑦ ᑲᔪᓯᔪᒥᒃ ᐋᑉᐳᙰᕐᓯᔨᓄᑦ ᒪᑭᐊᓪ ᐃᓕᓴᕐᕕᔪᐊᖓᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᓗ ᐃᓕᓭᔨᓄᑦ ᐊᑯᓂ ᐃᓕᓭᓕᕐᑐᓄᑦ ᐃᓕᓭᒍᑎᓕᐊᕆᔭᐅᔪᑦ ᓱᕐᖁᐃᔭᕐᑕᐅᓂᖏᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗᒋᐊᓪᓚᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᒧᐊᓕᖓᔪᓕᒫᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐃᓕᓴᕐᓂᖓᑎᒎᕆᐊᖃᕐᖁᑦ.

ᐃᓕᓵᑦ ᐱᓐᓀᓗᑕᓕᒫᖏᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᑦᓴᐅᑎᒋᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᖁᑦ ᐃᓕᓭᔨ ᐃᑲᔪᕆᐊᑦᓴᐅᑎᒋᒋᐊᖃᕐᒪᑦ ᐃᓕᓵᓕᒫᓂᒃ, ᐃᓗᓯᕐᓗᑐᒐᓭᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᓖᑦ ᐱᕕᓕᒫᖏᑎᒍᑦ.

ᐃᓕᓴᕐᓂᐅᑉ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ
ᐊᒥᓲᓂᕐᓭᑦ ᐃᓕᓭᔨᐅᒋᐅᕐᓴᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᕐᑐᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᓲᖑᕗᑦ ᐳᒃᑭᓂᕐᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓄᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓭᑦᓱᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᑐᐃᓐᓇᐅᓱᑎᒃ ᐳᒃᑭᓂᕐᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓱᑎᒃ ᐊᖏᓂᕐᓴᓂᒃ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓃᑦᑐᓂᓗᓐᓃᑦ. ᐃᙯᓕᓴᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐃᙯᓕᓴᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᕐᑕᐅᓂᖃᓲᖑᒻᒥᔪᑦ ᑕᒡᒎᓇ ᐱᔭᕆᐅᕐᓴᑫᓂᒃᑯᑦ.

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓂᖃᓲᑦ ᐱᔭᕆᐅᕐᓴᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓂᒃ ᐃᓕᓭᔨᐅᒋᐊᒥ. ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐊᕙᑎᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᖃᕝᕙᕆᐊᕈᑎᓕᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᕐᓯᒪᓕᕋᒥ ᐱᔭᕇᕈᑎᑖᓲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᒍᑎᑖᕐᓱᑎᒃ ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖓᓂᒃ (ᑯᐯᒃᒥ ᐃᓕᓭᒍᓐᓇᐅᑎᒋᓂᐊᕐᑕᒥᓂᒃ) ᒪᑭᐅᓪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᖓᓂᓗ ᓄᓇᓕᑐᖃᑦᓴᔦᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖓᓂᒃ
ᐱᔭᕇᕈᑎᑖᕐᓱᑎᒃ. ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᒍᑎᑖᕈᑎᖓ ᐱᖁᔭᑎᒍᑦ ᐱᒍᓐᓇᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᒋᓂᐊᓕᕐᓗᒍ ᐱᓇᓱᒍᓐᓇᐅᑎᒋᓂᐊᕐᑕᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᖃᕐᑐᓂ. ᐱᔭᕇᕈᑎᑖᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᓪᓚᑖᕈᓐᓇᑐᑦ ᒪᑭᐅᓪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᖓᑎᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᔭᕇᕈᑎᑖᕐᓂᒧᑦ ᑐᕌᕐᑐᒥᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᒥᒃ ᑲᔪᓯᑯᑖᕐᑐᑎᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᔪᖃᕐᐸᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᒉᑦ ᐊᑦᔨᖏᓐᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑐᖃᕈᓐᓇᑐᖅ ᒪᑭᐅᓪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᖓᓂᑦ.