ᕕᕈᐊᕆ 4-ᒥᑦ 8-ᒧᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᖅ ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᒍᑎᖃᓛᕐᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᓇᑯᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᒃ!

2019 | 02 | 3
ᐅᓂᒃᑳᑦ

ᓇᑯᕐᒦᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓕᒫᑦᑎᓂᒃ! ᐊᖏᕐᓯᒪᐅᑎᖃᕐᓂᓯ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᓗ ᓄᓇᓕᑦᑎᓄᑦ ᐱᓪᓚᕆᐊᓘᕗᖅ.