ᓇᒻᒥᓂᕐᒧᐊᖓᔪᓄᑦ ᒪᓕᒐᖅ

ᐅᐯᒋᐊᑲᓪᓚᕈᑏᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᐸᒐᑦᓴᒥᒃ ᓇᕐᓃᓂᕈᕕᑦ ᕿᒪᕙᓪᓕᐊᓯᓗᒍ ᐅᓇ http://www.kativik.qc.ca ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᕕᑎᒍᑦ ᐃᓂ, ᒪᑯᐊ ᑐᑭᓯᓇᕐᓯᔪᑦ ᐱᑦᓱᒋᑦ ᑌᑲᖕᖓᑦ ᐆᒧᖓ ᓇᒻᒥᓂᕐᒧᐊᖓᔪᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ ᐊᑐᕈᓐᓀᓲᑦ, ᑭᓯᐊᓂᖔᖅ ᑌᑦᓱᒧᖓ ᐃᓕᖓᕈᓐᓇᓯᑦᓱᓂ ᐅᐸᒍᓐᓇᑕᐅᒻᒥᔪᒧᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᑦᓴᓱᓂ ᐃᓂᒧᑦ.

ᑰᑯᓪᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᕈᑎᑦᓴᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᓂᖅ

ᐅᓇ ᐅᐸᑦᓱᒑᖅ: http://www.kativik.qc.ca ᖃᕆᑕᐅᔭᓄᑦ ᐃᓂ ᐊᑐᓲᖑᔪᖅ ᑰᑯᓪᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᕈᑎᑦᓴᔭᖓᓂᑦ, ᐊᑭᖃᕋᓂ ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᕈᑎᑦᓴᔭᒥ.

ᑰᑯᓪᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᕈᑎᑦᓴᔭᖓ ᓄᐊᑦᓯᐅᒐᓲᖅ ᑐᑭᓯᒪᔭᑦᓴᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᓂᕕᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᓄᑦ ᐅᐸᓲᓐᓂᒃ ᑐᑦᔭᓯᒍᑎᑦᓴᑎᒎᕐᑐᒥᒃ (ᖃᕐᖁᓛᑦ), ᖃᕆᑕᐅᔭᓄᑦ ᑐᖅᖁᓯᒪᒻᒪᑕ ᐊᒥᐊᔨᑫᑦ ᓄᓇᖓᓃᑦᑐᓄᑦ. ᑰᑯᓪᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᓐᓂᕈᑎᖃᕈᓐᓇᑐᑦ ᐱᖓᔪᐃᖑᔪᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᑎᓂ ᐱᖁᔭᓄᑦ ᖁᔭᐅᒍᑎᒃ ᐅᑉᕙᓘᓐᓃᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᖓᔪᒋᓕᐅᑎᓯᒪᔪᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒦᓕᕐᑐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖁᔭᐅᓯᒪᓐᓂᐸᑕ ᐱᒍᑦᔨᓗᑎᒃ ᑰᑯᓪᑯᓐᓂᒃ.

ᒪᑯᐊ ᑐᑭᓯᓇᕐᓯᑎᑕᐅᔪᑦ ᓄᐊᓯᒪᑦᓱᒋᑦ ᑖᑦᓱᒧᖓ ᓴᓇᕐᕈᑎᒧᑦ ᐃᓚᖃᓲᖅ, ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᒋᓗᒍ, ᒪᑉᐱᑐᒉᑦ ᐅᐸᑦᑕᕕᓂᑎᑦ, ᐅᓪᓗᖓ, ᖃᑦᓯᖑᕐᑎᓗᒍ, ᖃᓄᖅ ᐊᑯᓂᕆᑦᓱᑎᑦ ᐊᑯᓓᓐᓂᖓᓗ ᑌᑯᖕᖓᑲᑦᑕᓂᕕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓛᑦ ᐱᑐᑉᕕᓭᑦ ᓇᕐᓂᑕᕕᓂᕆᖃᑦᑕᑕᑎᑦ. ᖃᕆᑕᐅᔭᕕᑦ ᐊᐅᓚᒍᑎᖏᑕ ᖃᓄᐃᑦᑐᔭᐅᓂᖓᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᓗ ᖃᕆᑕᐅᔭᕈᑎᒋᖃᑦᑕᑕᕐᓂᒃ, ᖃᕆᑕᐅᔭᕈᓐᓇᑎᑦᓯᔫᓪᓗ ᐊᑎᖓᓂᒃ ᓇᔪᕐᑕᓂᐅᕕᒐᓴᒃ (ᓄᓇᒥᒃ) ᖃᐅᔨᒪᕈᑕᐅᔪᓐᓇᓯᔪᒥᒃ. ᐅᓇ ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᓗᑐᕕᑦ ᑭᓯᑦᓯᑎᖓ ᐱᔭᐅᕙᒻᒥᔪᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᖃᐅᔨᒪᓇᕐᑎᑕᐅᓇᓂ ᑭᓇᐅᓂᖅ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓇᒍ ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᒥᒃ ᐊᑐᕐᑐᖅ.

ᑰᑯᓪᑯᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᓯᔪᓂᒃ ᐊᑐᕐᑐᑑᓲᑦ ᑭᓯᑦᓯᑎᓕᕆᐅᑎᒋᑦᓱᒋᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᑦᓴᓂᓪᓗ ᐅᐸᑦᑕᐅᕙᑦᑐᒥᒃ ᖃᓄᑎᒋᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᕙᒻᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᕈᑎᒋᑦᓱᒍ, ᕋᒥᓗ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᒋᐊᕈᑎᑦᓴᓯᕈᑕᐅᕈᓐᓇᓲᖑᕗᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᒍᑦᔨᓂᖓᓂᒃ. ᑰᑯᓪᑯᑦ, ᖃᓄᕐᓘᓃᑦ, ᑐᑭᓯᓇᕐᓯᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᐱᑐᑦᑕᐅᑎᑦᓯᓚᐅᕐᓯᒪᓚᖓᖕᖏᑐᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᓯᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᑉᕙᓂ ᐅᐸᒐᕐᒥ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒨᕐᖃᓯᒪᒻᒥᔪᓄᑦ ᓄᐊᓯᒪᒻᒥᓱᒋᑦ.

ᒪᓐᓇ ᐱᔪᒪᒍᕕᐅᒃ, ᑰᑯᓪᑯᓐᓂᒃ ᓂᐱᓕᐅᕆᑎᑦᓯᑌᓕᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᑐᑭᓯᒪᔭᑦᓴᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᓐᓂ ᐃᓕᔨᕕᒋᓗᒍ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᒥᒃ ᑰᑯᓪᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᕈᑎᖓᓂᒃ ᐊᑐᕐᖃᔦᕐᑎᓯᓂᐊᕐᒪᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᓃᑐᒥᒃ.

ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᒍᑎᕆᔭᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᑦᓯᓂᖅ ᐅᕙᑦᑎᓄᑦ

ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᓲᖑᓗᑦᔭᕋᓂᓗ ᓇᓪᓕᐊᓄᑐᐃᓐᓇᕈᓗᒃ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᑦᓱᓂ ᑎᒥᐅᔪᒧᑦ.

ᐅᓇ ᐱᖁᔭᖅ ᐃᓕᖓᔪᖅ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᕐᓯᕈᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᓇᐅᓕᒫᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᐱᓯᒪᔭᖓᓂᒃ ᓴᐳᒻᒥᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᓗ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᑦᔪᑎᐅᔪᓂᒃ (CQLR, c. A-2.1) ᐅᑯᓂᖓ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐱᖃᕈᑎᑖᕈᑎᒋᓯᒪᔦᑦ:

  • ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᑦᔪᑎᒋᔭᕕᑦ ᓇᒧᓕᒫᕐᑎᑕᐅᔪᑦᓴᐅᖏᓐᓂᖓ;
  • ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᕐᑖᕈᓐᓇᓂᕐᓂᒃ ᓇᐅᓕᒫᓄᐊᖓᔪᓂᒃ ᑎᒥᐅᔪᓂᒃ ᐱᓗᒋᑦ ᓇᒻᒥᓂᕐᓗ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᑦᔪᑎᖏᔭᓐᓂᒃ;
  • ᑕᒻᒪᓯᒪᔪᐃᔮᕆᒍᓐᓇᓂᖅ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᑦᔪᑎᒋᔭᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᑦᔪᑎᑎᑦ ᓱᓇᒥᑦᓯᖏᓗᐊᕐᐸᑕ ᐅᑉᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᓪᓕᖃᑦᓯᐊᖏᓗᐊᕐᐸᑕ, ᐅᑉᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᐊᓯᒪᔭᐅᓂᖓ, ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑕᐅᓯᒪᓂᖓ ᐅᑉᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᓕ ᐱᐅᓕᐊᖑᓯᒪᓂᖓ ᑐᑭᓯᓇᕐᓯᔫᑉ ᐱᖁᔭᑎᒍᑦ ᐊᖏᕐᑕᐅᓯᒪᕐᖄᒋᐊᖃᕐᓂᑯᑦ ᔪᑦᓴᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᓐᓂᖏᑉᐸᑦ.

ᒪᓐᓇ ᐱᔭᐅᑎᑦᓯᓂᖅ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᑦᔪᑎᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒎᕐᑎᓱᒍ ᐃᓱᒫᓗᓐᓇᑐᖃᒻᒣᑐᖕᖏᑐᖅ.  ᑕᒪᓐᓇ ᐱᑦᔪᑎᒋᑦᓱᒍ ᐅᓐᓂᑑᑎᖃᖕᖏᓯᐊᕐᑐᒍᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᑦᔪᑎᓐᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᓯᖏᓇᑕᐅᖃᑦᑕᖁᔨᓇᑕ, ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᒋᓗᒍ ᑲᓇᑕᖕᖑᐊᕕᑦ ᑭᓯᑦᓯᑎᖓ.  ᐅᕙᒍᑦᑕᐅᖅ, ᐊᐱᕐᓲᑎᒋᔭᕐᓂᒃ ᑭᐅᓯᖏᓐᓇᓂᐅᔭᖕᖏᒥᔪᒍᑦ ᐊᓪᓚᓗᒋᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒧᑦ ᐃᓗᓕᕐᑕᖓ ᐊᐅᓚᑎᒋᐊᓕᑦᑕ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᕐᐸᑐᑦᓴᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᐸᑦ.

ᓇᒻᒥᓂᕐᒧᐊᖓᔪᒥᒃ ᒪᓕᒐᐅᑉ ᐊᓯᑦᔨᑐᕐᑕᐅᓂᖓ

ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᑦᓯᐊᑐᒍᑦ ᓄᑕᐅᓯᓕᒋᐊᕈᓐᓇᓗᒍ ᐋᕐᕿᒋᐊᕈᓐᓇᓗᒍᓗ ᓇᒻᒥᓂᕐᒧᐊᖓᔪᖅ ᒪᓕᒐᖅ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᑯᑦ ᑲᔪᖏᕐᓴᐸᑦᑎᒋᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᓕᐅᒥᔭᖁᓗᑎᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ ᐅᐸᓲᑦᑎᓂ ᐊᓯᑦᔨᒋᐊᕐᓂᒪᖔᑦ. ᐊᑐᕐᓂᕆᔦᑦ ᑕᑯᔭᕕᓂᕆᓗᒍ ᐊᓯᑦᔩᒋᐊᕈᑕᐅᔪᖅ ᓇᒻᒥᓂᕐᒧᐊᖓᔪᒥᒃ ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ ᑕᒃᒐᓂ ᐊᓪᓚᓂᐊᕐᕕᓂ ᑐᑭᓯᒍᑕᐅᓚᖓᔪᖅ ᖃᐅᔨᒪᓕᕐᓂᓂᒃ ᐊᓯᔨᒋᐊᕈᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᖏᕐᓯᒪᓕᕐᓂᓂᓪᓗ ᒪᓕᒋᐊᕐᓂᐊᓕᕐᓂᒥᒃ ᐋᕐᕿᒋᐊᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓗᒍ ᓇᒻᒥᓂᕐᒧᐊᓕᖓᔪᖅ ᒪᓕᒐᖅ.

ᖃᓄᐃᓕᑎᒍᓀ

ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦ ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕐᓂᕈᕕᑦ ᓇᒻᒥᓂᕐᒧᐊᖓᔪᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᒧᑦ, ᖃᓄᐃᓕᑎᒍᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕕᒋᓗᑕ ᐅᕗᖓ publicrelations@kativik.qc.ca.