Adult Sector

ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖏᓐᓂ ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ!

ᓄᓇᓕᓕᒫᓂᑦ, ᑌᒪᖕᖓᑦ ᐱᕕᑦᓴᖑᓚᖓᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᓇᓱᕝᕕᓄᑦ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᐅᓕᕐᐸᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᖏᓐᓇᓲᖑᔪᒍᑦ.

ᐃᓄᒻᒪᕆᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕗᑦ

ᐱᓇᓱᖃᑎᖃᕐᐸᑐᒍᑦ ᑎᒥᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᒃᑰᑎᕐᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖃᕐᑎᓯᓂᒃᑯᑦ ᑐᑦᓯᕋᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ-ᒪᓕᑦᑐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᓅᓕᖓᔪᓂᒃ.
ᕿᒥᕐᕈᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᖃᑎᒋᓲᕗᑦ ➔

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ
ᐱᒋᐅᕐᓴᓂᖅ

ᐅᓇᒻᒥᒋᓲᑎᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖏᓐᓂ ᓄᓇᓯᓐᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᐅᓲᓂᒃ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕆᑦ.