ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖕᖓᑐᑦ ᐊᒡᓚᑕᐅᒪᒍᑎᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐊᕐᕕᐅᒋᐊᓕᐅᑉ ᐊᓯᐊᒎᕐᑎᑕᐅᕕᖃᕐᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖕᖓᑐᑦ ᐊᒡᓚᑕᐅᒪᒍᑎᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐊᕐᕕᐅᒋᐊᓕᐅᑉ ᐊᓯᐊᒎᕐᑎᑕᐅᕕᖃᕐᓂᖅ

ᐃᓕᓴᕆᐊᖕᖓᓕᕐᓱᓂ ᐱᒻᒪᕆᒥᒃ ᐊᓂᒍᐃᒍᑎᐅᕗᖅ. ᑕᒡᒐᓂ, ᑕᑯᓚᖓᔪᑎᑦ ᑐᑭᓯᒪᒍᑎᑦᓴᓂᒃ ᕿᑐᕐᖓᐱᑦ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᑐᑭᑖᑦᓯᐊᕈᑎᑦᓴᑎᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᓚᖓᔪᓂᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖕᖓᑐᑦ ᐊᒡᓚᑕᐅᒪᒍᑎᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐊᕐᕕᐅᒋᐊᓕᐅᑉ ᐊᓯᐊᒎᕐᑎᑕᐅᕕᖃᕐᓂᖅ

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖕᖓᑐᑦ ᐊᒡᓚᑕᐅᒪᒍᑎᑖᕐᕕᖓᑦ

ᕿᑐᕐᙰᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖕᖓᓛᑐᐊᕐᐸᑦ ᐊᕐᕌᒎᓚᖓᔪᒥ, ᐊᒡᓚᑕᐅᑎᓗᒍ ᒫᓐᓇᓴᐅᑎᒋ!

ᑐᑭᓯᒪᒍᑎᑦᓭᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖕᖓᑐᓂᒃ ᐊᒡᓚᑕᐅᒪᑎᑦᓯᒋᐊᖃᕐᓂᒧᑦ ᐃᓕᖓᔪᑦ

ᓄᓇᓕᑦᓯᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ, ᑕᕐᕿᖓᓂ ᕕᕗᐊᕆᒥ.

ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᓯ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᓯ-ᑐᖓᓕᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐊᒡᓚᑎᓯ ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑦᓯᓛᕐᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖕᖓᑐᑦᓭᑦ ᐊᒡᓚᑕᐅᒪᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᓕᕐᐸᑕ.

ᑕᑯᒋᐊᖏᓐᓇᖃᑦᑕᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓯ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᕕᖓ Facebook -ᒥ ᑐᓴᐅᑎᓯᓐᓂᓗ ᓈᓚᓪᓗᓯ.

ᕿᑐᕐᖓᐱᑦ ᐃᓅᓕᕐᓯᒪᓂᖓᑕ ᓇᓗᓀᕐᓯᒍᑎ. ᕿᑐᕐᙰᑦ ᐊᒡᓚᑕᐅᑎᒍᓐᓇᒥᔦᑦ ᐊᒡᓚᓯᒪᔪᖁᑎᖓᓂᒃ ᐋᑦᓯᕚᓪᓗᓂᐊᕐᓗᑎᑦ.

ᐱᐊᕋᓕᒫᑦ ᐅᑭᐅᓖᑦ 5-ᓂᒃ ᒫᓐᓇ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᑉᑎᒻᐱᕆ 30-ᐅᑉ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ.

ᐱᒋᐊᑦᓴᐅᑎᒋᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖕᖓᑐᕐᓯᐅᑎᓂᒃ

ᐃᓚᖏᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᕆᔦᑦ ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖕᖓᑐᕐᓯᐅᑎᓂᒃ ᐱᒋᐊᑦᓴᐅᑎᒋᖁᔨᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᒍᓐᓇᕕᓕᒃ ᑖᓐᓇ ᕿᑐᕐᖓᖓ ᑏᓯᒻᐱᕆ 31 ᓯᕗᓂᖓᓂ 5-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᕐᑖᓯᒪᓚᑐᐊᕐᐸᑦ ᑭᓯᐊᓂ.

ᓈᒻᒪᓈᕐᑐᒥᒃ ᑐᑭᑖᕆᓂᖅ ᕿᑐᕐᖓᓅᓕᖓᔪᒥᒃ

ᐅᑉᐱᕆᔭᖃᕈᕕᑦ ᕿᑐᕐᙰᑦ ᐃᓕᑦᓯᒍᐊᕐᑑᒋᐊᖓ ᐅᑭᐅᖃᑎᒥᑕᓗ ᓴᓂᐊᓂ ᐊᖓᔪᑦᓯᑎᑐᑦ ᐱᐅᓯᖃᕐᐸᑦ, ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᕿᑐᕐᖓᐱᑦ ᐊᓂᒎᑎᒋᐊᖃᕋᔭᕐᑕᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒍᑎᖓᓂᒃ ᐱᒋᐊᕐᕕᐅᒋᐊᓕᐅᑉ ᐊᓯᐊᒎᕐᑎᑕᐅᕕᖃᕈᑎᖓᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓕ ᐃᒫᒃ ᓇᐅᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᐊᕋᖅ (ᑲᒃᑲᓛᖅ) ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᒃᑯᓂ ᐱᒋᐊᓕᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖕᖓᑐᕐᓯᐅᑎᓂᒃ, ᑕᒪᓐᓇ ᑐᕌᕐᑎᓯᒍᓐᓇᒪ ᐱᒻᒪᕆᓄᑦ ᐱᓀᓗᑕᖃᓕᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒍᑦ, ᐱᐅᓯᕐᒥᒍᑦ (ᐱᓂᐊᕐᓂᒥᒍᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᒥᓂᒃ-ᐅᐱᒋᓂᕐᒥᒍᑦ.

ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᖓ ᐱᒍᓐᓇᑎᑦᓯᓲᖅ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᓂᕐᒥᓂᑦ ᓯᕗᒧᐊᕐᓯᒧᕖᖕᖓᑐᐊᕐᒪᑕ ᐱᐊᕋᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒍᓐᓇᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐱᒍᓐᓇᑐᐊᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ ᐃᑎᕈᓐᓇᑎᑕᐅᓲᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ ᓯᕗᓕᐅᕐᓱᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖕᖓᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᑎᑦᓱᒋᑦ.  ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᓕᑭᑕᖕᖏᑐᖅ ᒪᓕᒐᖅ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓇᓲᖅ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᐅᑐᐊᕐᒪᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᖕᖏᒋᐊᖓ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐱᐊᕋᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᕐᑎᓯᖕᖏᓗᓂ. ᐆᒃᑐᕋᐅᑎᒋᓗᒍ, ᑖᓐᓇ ᐱᐊᕋᖅ ᐱᓯᑎᒻᒪᕆᐅᒍᑎᖃᑐᐊᕐᐸᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᐱᖕᖏᑯᓂ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᖕᖏᑑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᑎᓗᒍ.

ᕿᑐᕐᙰᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑉᐸᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖕᖓᑐᓂᑦ ᐱᒋᐊᑦᓴᐅᑎᒋᒍᓂ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂ-ᐃᑉᐱᓂᐊᕈᑎᖏᑦᑕ, ᑐᑭᓯᒪᖃᑎᒌᓐᓂᑯᑦ, ᑎᒥᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᐊᓂᒃᑯᓗ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᓂᖓᓂᒃ ᐃᓱᐃᓪᓕᑎᕆᒍᓐᓇᑐᖅ. ᓯᕗᓂᕐᒥ ᐳᕐᑐᓃᑦ ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐱᒋᐊᓕᕐᕿᒋᐊᖃᕋᔭᕐᓂᒧᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᑐᒦᓲᑦ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᑐᕌᒍᑎᐅᒍᓐᓇᓱᓂ ᐃᒻᒥᓂᒃ-ᐅᐱᒋᓂᕐᒧᐊᖓᔪᓄᑦ ᐱᓀᓗᑕᓄᑦ.

ᑕᒪᓐᓇ ᕿᑐᕐᖓᐱᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒍᑎᒋᒋᐊᓕᖓᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᑎᒍᑦ ᓱᕐᖁᐃᑕᐅᓲᖅ.  ᕿᑐᕐᖓᐱᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒍᑎᖏᑦ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᒋᐊᓖᑦ ᕿᑐᕐᖓᓂᒃ ᐱᐊᕃᑦ ᐊᓯᒥᑕ ᓴᓂᐊᓂᑦ ᓯᕗᒧᐊᕐᓯᒪᓂᕐᓴᐅᒋᐊᖓ 4-ᓂᑦ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᓂᖓᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᑐᕈᑎᐅᓲᓂᑦ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᓂᖏᑦ ᓱᓇᒥᑦᓯᔪᑦ ᐱᒃᑲᕆᑦᓯᓯᒪᒍᑎᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᕿᑐᕐᖓᐱᑦ ᐱᒍᓐᓇᕆᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᕐᖁᓀᑦᑑᓗᓂ ᐱᔭᖃᕈᓐᓇᓂᐊᕈᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ:

  • ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖄᓂᖓ: ᐱᐊᕋᐅᑉ ᐅᖄᒍᓯᖓ, ᓱᓇᓂᒃ ᑐᑭᓯᐊᒻᒪᖔᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ.
  • ᐅᖄᖕᖏᓗᓂ ᑐᑭᓕᐅᕐᓂᖓ: ᐱᐊᕋᐅᑉ ᐃᓱᒪᒍᓐᓇᓂᖓ, ᐱᓀᓗᑕᓂᒃ ᐋᕐᖀᒍᓐᓇᓂᖓ, ᐊᓯᖏᓪᓗ.
  • ᓄᑭᒥᓂᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᓂᖓ: ᖃᓄᐃᓕᖓᑦᓱᓂ ᐊᒡᓚᐅᑎᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᑦᔭᐅᑏᓐᓂᒃ ᑎᒍᒥᐊᓲᖑᒻᒪᖔᑦ, ᓂᒪᓲᖑᒻᒪᖔᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ.
  • ᐃᓅᖃᑎᒌᓂ-ᐃᑉᐱᓂᐊᕈᑎᖏᑦᑕ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᓂᖓ: ᐱᐊᕋᐅᑉ ᓱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᓂᖓ ᐃᒻᒥᓂᕐᓱᓗᓂ, ᐱᕈᕐᓯᒪᓂᖓᑕ ᓇᓪᓕᖁᐊᖏᑦ, ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᓂᖓ, ᐱᐅᓯᖓ (ᐱᓂᐊᕐᓂᖃᕈᓯᖓ), ᐊᓯᒥᓄᑦ ᐱᖕᖑᐊᖃᑎᐅᑦᓯᐊᕈᓐᓇᓂᖓ, ᐊᓯᖏᓪᓗ.

ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒋᓗᒍ ᕿᑐᕐᖓᐱᑦ ᐱᒋᐊᕐᕕᐅᒋᐊᓕᐅᑉ ᐊᓯᐊᒎᕐᑎᑕᐅᕕᑦᓴᖓ

ᐱᒋᐊᕐᕕᐅᒋᐊᓕᐅᑉ ᐊᓯᐊᒎᕐᑎᑕᐅᕕᖃᕐᓂᖅ ᑐᑭᓕᒃ ᐃᒫᒃ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕐᑐᑎᑦ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᒃᑯᓄᑦ ᕿᑐᕐᖓᓂᒃ ᐱᐅᓯᐅᓗᑭᖕᖏᑐᒃᑯᑦ ᐊᖏᕐᑕᐅᖁᔨᑦᓱᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖕᖓᑐᓂ ᐱᒋᐊᕐᑎᑕᐅᖁᑦᓱᒍ ᐅᑭᐅᖏᑦ ᑎᑭᐅᑎᔭᐅᓯᒪᒋᐊᓕᓐᓄᑦ 5-ᓄᑦ ᑎᑭᕋᑕᕐᑎᓇᒋᑦ.

ᕿᑐᕐᖓᓄᑦ ᐱᒋᐊᕐᕕᐅᒋᐊᓕᐅᑉ ᐊᓯᐊᒎᕐᑎᑕᐅᒍᑎᑦᓴᖓ ᐱᒐᓱᐊᕐᓗᒍ, ᐃᒣᓘᕐᓯᒪᒋᐊᖃᕐᑐᑎᑦ:

  • ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕐᓯᒪᓗᑎᑦ ᐊᒡᓚᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓯᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒡᓚᓗᒋᑦ ᐱᒍᑦᔨᒋᐊᓪᓛᒍᑎᓂᒃ ᓴᑐᕐᓇᑐᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖃᕐᓂᒧᑦ ᐱᒍᑦᔨᐅᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᕝᕕᒧᑦ ᐁᕆᓕ 15 ᓯᕗᓂᖓᒍᑦ.
  • ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᑎᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒋᐊᓖᑦ ᓱᓇᓂᒃ ᕿᑐᕐᙰᑦ ᐱᓯᑎᐅᒍᑎᖃᕐᒪᖔᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖕᖓᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖏᑐᐊᕈᓂ ᕿᑐᕐᙰᑦ ᐃᓱᐃᓪᓕᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᓗᑎᒃ.
  • ᕿᑐᕐᙰᑦ ᑕᒃᑯᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓂᕆᒐᔭᕐᑕᒥᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᑎᓯᒪᑦᓯᐊᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓂᖓᒍᑦ. ᐱᐅᓯᐅᓲᖅ ᒪᓕᑦᓱᒍ, ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᓲᑦ ᐁᕆᓕ 15 ᒣ 15-ᓗ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ.  ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓᓄᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᓛᕐᑐᖅ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒌᕐᓯᒪᓕᑐᐊᕐᐸᑦ, ᐊᒡᓚᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᑭᐅᔭᐅᒐᔭᕐᑐᑎᑦ ᑕᕐᕿᓕᒫᖅ ᐊᓂᒍᓚᐅᕐᑎᓇᒍ, ᐱᒍᑦᔨᒋᐊᓪᓛᒍᑎᓂᒃ ᓴᑐᕐᓇᑐᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖃᕐᓂᒧᑦ ᐱᒍᑦᔨᐅᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᕝᕕᒧᑦ ᑰᒃᔪᐊᒥᑦ.

ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᕗᖅ ᐊᖓᔪᕐᖄᕆᔭᕐᓄᑦ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᒋᐊᓕᒃ ᐃᒫᒃ ᕿᑐᕐᖓᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖕᖓᓂᕐᒧᑦ ᐱᒋᐊᑦᓴᐅᑎᒋᒐᔭᕐᓂᖓ ᐊᖏᕐᑕᐅᓂᖕᖏᑲᓗᐊᕐᐸᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᐱᔭᖃᖕᖏᓂᐅᖕᖏᒪᑦ.

ᐃᒫᒃ ᑐᑭᖃᖔᕐᑐᐊᓛᑦ, ᑐᑭᖃᕐᓂᓴᐅᒍᓇᐅᕗᖅ ᕿᑐᕐᙰᑦ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᑦᓯᐊᑐᐃᓐᓇᑐᖅ ᐱᐅᓯᕐᓱᓱᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᑕᐅᓂᐊᕐᓱᓂ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥ ᐊᓂᕐᕋᓯᒪᒋᐊᓪᓚᓚᐅᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓚᐅᖕᖏᓂᕐᒥᓂ.  ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᑦᓯᐊᓛᕐᑐᑦ ᕿᑐᕐᖓᓂᒃ ᑐᖕᖓᓱᑦᑎᓯᒋᐊᒥᒃ ᐊᕐᕌᒎᓚᖓᔪᒥ.

ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᑐᐊᕈᕕᑦ ᐱᒋᐊᕐᕕᐅᒋᐊᓕᐅᑉ ᐊᓯᐊᒎᕐᑎᑕᐅᕕᖃᕈᑎᒥᒃ, ᕿᑐᕐᙰᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓛᕐᑐᖅ

ᑖᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎ ᑐᕌᒐᓕᒃ ᓱᕐᖁᐃᓯᓂᕐᒥᒃ ᕿᑐᕐᙰᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᖔᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓲᖅ ᕿᑐᕐᙰᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓱᒍ 4-ᓂᑦ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᓂᖓᓂᒃ ᑲᒪᒍᓯᐅᓲᓂᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᓕᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᒍᑎᖃᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨ ᕿᑐᕐᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕋᔭᕐᑐᖅ.  ᐃᓕᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᒍᑎᖃᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᑕᖃᖕᖏᐸᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᒥᒃ, ᐱᒍᑦᔨᒋᐊᓪᓛᒍᑎᓂᒃ ᓴᑐᕐᓇᑐᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖃᕐᓂᒧᑦ ᐱᒍᑦᔨᐅᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᕝᕕᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎᖓ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂᒃ ᓄᓇᓕᑦᓯᓂ ᐱᓇᓱᐊᒐᔭᕐᑐᖅ.

ᐱᒍᑦᔨᒋᐊᓪᓛᒍᑎᓂᒃ ᓴᑐᕐᓇᑐᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖃᕐᓂᒧᑦ ᐱᒍᑦᔨᐅᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᕝᕕᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᓲᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕐᖁᐃᓱᒍ ᑖᓐᓇ ᐱᐊᕋᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖕᖓᑐᓂ ᐱᒋᐊᑦᓴᐅᑎᒋᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᖔᑦ.  ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ ᑐᑭᑖᕐᑕᐅᓲᖑᖕᖏᑐᖅ.

ᑐᑭᑖᕐᑕᖓᓂᒃ ᐊᖏᖃᑎᖃᖕᖏᑯᕕᑦ, ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒋᐊᓪᓚᒧᑦ ᐋᑦᓯᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᑯᓐᓄᑦ.  ᐊᒡᓚᕕᖃᕈᓐᓇᒥᔪᑎᑦ ᐱᒍᑦᔨᒋᐊᓪᓛᒍᑎᓂᒃ ᓴᑐᕐᓇᑐᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖃᕐᓂᒧᑦ ᐱᒍᑦᔨᐅᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᕝᕕᒥᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒋᓘᓐᓃᑦ ᐅᕙᓂ 1-866-964-1136 ext. 230 ᐱᒋᐊᕐᕕᐅᒋᐊᓕᐅᑉ ᐊᓯᐊᒎᕐᑎᑕᐅᒍᒪᒍᑎᒥᒃ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᑉᐱᑦ ᑭᐅᔭᐅᓂᖓᓅᓕᖓᔪᓂᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᕈᑎᑦᓴᑎᓐᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᓲᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓯᓐᓂ.

ᐱᐅᓯᐅᓲᑎᒍᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᓲᑦ ᐁᕆᓕ 15 ᐊᒻᒪᓗ ᒣ 15 ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ. ᐃᑉᐱᒋᔭᖃᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᑐᑎᑦ ᕿᑐᕐᙰᑦ ᑕᒃᑯᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓂᑦᓴᒥᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ.

ᕿᑐᕐᙰᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖄᒥᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒐᔭᕐᑐᖅ. (ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᒍᐃᒍᐃᑎᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓘᓐᓃᑦ.

ᐊᐅᑲ, ᐊᖓᔪᕐᖄᕆᔭᒥᒃ ᐁᓯᒪᔪᖃᕈᓐᓇᖏᑦᑐᖅ ᕿᑐᕐᖓᖓᑕ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓂᖓᓂ.