ᐅᖄᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᓂᕐᓯᐅᑎᒻᒪᕆᒻᒥᒃ ᓲᓯ ᓴᑭᐊᒐᕐᒥᒃ

2017 | 11 | 29
ᐅᓂᒃᑳᑦ

ᓲᓯ ᓴᑭᐊᒐᕐᒥᒃᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕆᐅᕐᓴᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᔪᒥᒃ.

ᓱᓇᐅᕙ À la rencontre des grands chefs?

ᓲ: À La rencontres des grands chefs ᐊᑑᑎᑎᑕᐅᓲᖅ 11 ᑲᑎᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒻᒪᕆᑦᑐᑦ ᓂᕐᓯᐅᑎᒻᒪᕇᑦ ᑯᐯᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ 11 ᓄᓇᖃᕐᖄᑐᕕᓃᑦ ᓂᕐᓯᐅᑎᒻᒪᕇᑦ ᑯᐯᒻᒥᐅᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᑦᑎᑕᐅᑦᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕐᓯᐅᑎᑕᐅᑦᓱᑎᒃ ᓂᕐᓯᐅᕈᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᖃᕐᖄᑐᕕᓃᑦ ᓄᓇᓖᑦ. ᑯᐯᒻᒥ ᓄᓇᓖᑦ ᐱᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᑯᑎᑕᐅᒋᐊᕐᓱᑎᒃ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒻᒪᕆᑦᑐᑦ ᓂᕐᓯᐅᑎᒻᒪᕇᑦ ᐊᐅᓚᑎᑕᐅᓂᖃᓲᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᓯᑎᑕᐅᑦᓱᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓂᕐᓯᐅᑎᒻᒪᕆᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᐃᑦᓯᖃᑎᒌᑦᑎᑕᐅᒋᐊᕐᓱᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐱᔪᓂᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᓂᕐᓯᐅᕈᑎᓂᒃ ᐁᑦᑐᑕᐅᑦᓱᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐁᓯᒪᕕᒥᓄᑦ ᓂᕆᔭᐅᓲᓂᒃ. ᑲᑐᑦᔨᓱᑎᒃ, ᐃᑲᔪᕐᑎᓗᒋᑦ ᓇᓪᓕᑳᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓂᕐᓯᐅᑎᒻᒪᕇᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ, ᓄᐃᑦᓯᕙᑦᑐᑦ ᓂᕆᔭᑦᓴᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᔪᓂᒃ, ᐃᓗᒡᒍᓯᒥᓂᒃ, ᓂᕿᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ.

ᖃᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓂ ᑖᓐᓇ ᐊᑑᑎᓚᐅᔫᖅ?

ᓲ: ᑲᑎᓚᐅᔫᑦ ᓯᑉᑎᒻᐱᕆ 2 ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑉᑎᒻᐱᕆ 3 ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ Fairmont Le Château Frontenac-ᒥ.

ᑭᓇᒃᑯᓂᒃ ᓂᕐᓯᐅᕈᑦᔨᓚᐅᔪᕕᑦ?

ᑭᓇᓕᒫᒃᑯᓄᑦ ᐅᒃᑯᐃᖔᓚᐅᔫᖅ. ᓇᐅᑐᐃᓐᓀᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᑐᕈᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᑦᑐᕆᐅᕈᒪᔪᑦ ᓂᕐᓯᐅᕈᓯᖏᓐᓂᒃ 11 ᓄᓇᓖᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑌᑦ ᐅᒃᑯᐃᖔᕐᕕᐅᑎᑕᐅᓚᐅᔫᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒍᓐᓇᓯᑎᑦᓱᒋᑦ ᐃᓕᑦᓯᓕᐅᒥᑎᑦᓱᒋᓪᓗ ᐃᓗᒡᒍᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ 11 ᓄᓇᖃᕐᖄᑐᕕᓃᑦ ᐱᑦᔪᑎᐅᑎᑕᐅᓚᐅᔫᖅ ᐊᑑᑎᔪᒧᑦ.

ᖃᓄᖅ ᐃᑉᐱᒍᓱᓚᐅᔪᕕᑦ ᓇᓪᓕᑳᕐᑕᐅᓱᑎᑦ ᐃᓚᐅᓛᕐᑎᓗᑎᑦ?

ᐅᐃᒻᒪᖓᓗᑳᓚᐅᔪᔪᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᓇᖓ ᓱᓀᑦ ᐊᑑᑎᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᑲᓪᓚᒍᒪᑦᓱᖓ ᖃᓄᐃᓂᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒻᒪᕆᑦᑐᓂᒃ ᓂᕐᓯᐅᑎᒻᒪᕆᓐᓂᒃ ᓂᕐᓯᐅᖃᑎᖃᕆᐊᒥᒃ. ᐊᓕᐊᓚᐅᔪᔪᖓ ᓴᐳᑦᔭᐅᓯᒪᒋᐊᒥᒃ ᐃᓚᓐᓈᓅᕙᖓ ᐋᓂ ᒪᓄᒃ ᓈᓚᑦᑑᔭᒧᑦ (ᓇᓪᓕᑳᕐᑕᐅᓚᐅᔪᒻᒥᔪᖅ); ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᓚᐅᔪᔪᒍᒃ.

ᑭᓇᒥᒃ ᓂᕐᓯᐅᑎᒻᒪᕆᒻᒥᒃ ᓂᕐᓯᐅᖃᑎᖃᓚᐅᔪᕕᑦ?

ᓲ: ᔅᑎᐊᕓᓐ ᓄᑖᑦᒥᒃ, ᓂᕐᓯᐅᑎᒥᒃ ᓂᕆᕕᒻᒥ Le Champlain and Bistro Sam restaurant-ᒥ

ᓱᓇᓕᐅᕈᑦᔨᓚᐅᔪᕕᑦ?

ᓲ: ᐃᖃᓗᑉᐱᓕᐅᓚᐅᔪᔪᒍᑦ ᓱᕙᓕᓕᒻᒥᒃ ᖄᖓᓃᑦᑎᓗᒋᑦ ᐃᖃᓘᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕐᓱᒧᑦ ᐃᒐᓯᒪᔪᓂᒃ ᑎᖓᐅᔭᓂᒃ.

ᑐᓴᐅᒪᕗᖓ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕆᐅᕐᓴᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᒥᒃ ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᑎᓪᓗᑎᑦ?

ᓲ: ᐋᐊ, ᐱᔭᕇᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖓ ᑎᓯᒻᐱᕆ 14, 2016-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᔭᓄᐊᔨᒥ ᓱᖏᐅᑎᓴᕐᓂᒥᒃ ᐱᔭᕇᕐᓱᖓ.

ᖃᓄᐃᑦᑑᓯᒪᕙ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕆᐅᕐᓴᑐᑦ ᓂᕐᓯᐅᕆᐅᕐᓴᓂᖅ?

ᓲ: ᐱᐅᔪᐊᓘᓯᒪᔪᖅ, ᐊᓕᐊᒋᒻᒪᕆᑦᓯᒪᔭᕋ. ᐃᓕᑦᓯᓯᐊᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖓ. ᓂᕐᓯᐅᕆᐊᒥᒃ ᓇᓗᖕᖏᑐᖓ ᐃᓱᒪᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖓ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓕᑦᓯᒐᑦᓭᑦ ᓱᓕ ᐊᒥᓲᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᓱᓇᓂ ᓂᕐᓯᐅᕆᐅᕐᓴᓱᑎᑦ ᐃᓕᑦᓯᓯᒪᕕᑦ?

ᓲ: ᓂᕐᓯᐅᑎᑦᓯᐊᒍᓂᕐᓴᐅᒋᐊᒥᒃ ᐃᓕᑦᓯᓯᒪᔪᖓ. ᓂᕐᓯᐅᕆᐊᒥᒃ ᐊᓕᐊᒋᔭᖃᕐᑐᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᓯᒪᑦᓱᖓ. ᐅᕙᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᓯᒪᑦᓯᐊᑐᖅ. ᐃᓅᓯᕐᓃᕙᖓ ᐊᓯᑦᔩᓚᕿᓯᒪᔪᖓ, ᐃᑲᔪᕐᓯᔭᐅᓯᒪᔪᖓ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᓯᐊᕐᑐᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᑉᐱᒍᓱᓐᓂᑯᑦ, ᓂᕐᓯᐅᓯᑎᖕᖑᓂᕐᓴᐅᓱᖓᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᓯᐊᓂᕐᓴᐅᓕᕐᓱᖓ.

ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᒥᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᒧᑦ ᐅᑎᕈᒪᔪᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᔪᒥᒃ ᖃᓄᖅ ᐅᖃᐅᑏᒐᔭᕐᕿᑦ?

ᓲ: ᑐᐃᓐᓇᓚᐅᕆᑦ! ᑕᑕᒥᓐᓇᓯᐊᕐᑐᖅ. ᐃᓛᓐᓂ ᓴᐱᕐᕆᐊᑐᑦᓴᐅᔮᕐᓂᒥᒃ ᐃᑉᐱᒍᓱᖃᑦᑕᕋᓗᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᕐᓱᕈᓐᓇᒪᑦ ᕿᒣᓯᒪᒋᐊᒥᒃ ᐃᓚᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᓐᓈᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᑲᔪᓯᑐᐃᓐᓇᓱᓂ ᐱᐅᓂᕐᓴᖅ. ᐊᓂᒍᕐᒪᑦ, ᐱᓇᓱᐊᒻᒪᕆᐅᑎᒋᖃᑦᑕᑕᑎᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᓂᕐᓴᒪᕆᐅᒍᓐᓇᑐᑦ.

ᓂᕐᓯᐅᑎᒻᒪᕆᐅᓂᕐᓃᕕᑦ ᓱᓇᓕᐅᕐᓯᑎᐅᓂᕐᐸᐅᕕᑦ?

ᓲ: ᑐᑦᑐᕕᓂᕐᒥᒃ, ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᓕᐅᓲᒍᔪᖓ ᒪᒪᕆᔭᕐᓃᕙᖓ ᑖᓐᓇ ᓂᕿᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑐᕐᓱᒍ.