ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂ ᑲᑎᒪᔨᖕᖑᑐᑦ

2014 | 12 | 16
ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

ᒪᓐᑐᔨᐊᒥ (ᑎᓯᐱᕆ 16, 2014) – ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖁᔭᕗᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᒫᑎᓐ ᓯᑳᑦ ᐃᓇᖏᕐᓯᒪᑦ ᔫᓯᐱ ᐋᓇᖃᑕᒻᒥᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ, ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᓚᐅᔪᔪᖅ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᒍᑎᒥᓂᒃ ᐲᓚᐅᔪᒻᒪᑦ. ᔫᓯᐱ ᐋᓇᖃᑕᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᖏᓐᓇᑐᖅ.

ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ:

  • ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨ: ᐋᓚᓯ ᓈᓚᑦᑑᔭᖅ
  • ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓᑕ ᑐᖓᓕᖓ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨ: ᐲᑕ ᐸᐱᐊᓗᒃ
  • ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂ ᑲᑎᒪᔨ: ᒫᑎᓐ ᓯᑳᑦ
  • ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂ ᑲᑎᒪᔨ: ᓯᐊᔭ ᐴᓐ
  • ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖓ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᖅ: ᓵᓕ ᑐᒃᑐ

ᐅᕙᑦᑎᓅᓕᖓᔪᑦ:

ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ (KSB) ᐱᖕᖑᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 1975-ᒥ, ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᑎᒍᑦ. 1978-ᒥᓂᑦ, ᐱᒍᑦᔨᔨᑐᐊᖑᓲᖑᓕᕐᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᑐᕌᒐᖏᑦ ᐱᖕᖑᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᐅᕗᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ 14-ᓂ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖄᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᒍᐃᑎᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐁᑉᐱᐅᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ. ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᓴᖅ: www.kativik.qc.ca

— 30 —

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᕈᕕᑦ, ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒍ:

ᔮᑦ ᑐᔅᓅ ᐱᐊᕐᓃ
ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᒍᑎᓕᕆᔨ
(514) 482-8220