ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓᓂᒃ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖏᓐᓂᓗ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ

2014 | 12 | 9
ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

ᒪᓐᑐᕆᐊᓪ, ᑯᐯᒃ. (ᑏᓯᒻᐱᕆ 9, 2014) – ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᖃᒻᒥᓚᐅᔪᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖏᑦ ᑲᒥᓴᓇᖏᑦ ᓯᕗᓪᓕᐹᒥ ᑲᑎᖕᖓᒋᐊᖕᖓᒪᑕ ᑕᒡᒐᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᑏᓯᒻᐱᕆ 9-ᒥᑦ
12-ᒧᑦ, ᒪᓐᑐᕆᐊᓪᒥ.

ᐅᓪᓗᒥ ᑲᑎᖕᖓᓱᑎᒃ, ᑲᒥᓴᓀᑦ ᑎᒃᑯᐊᓯᑫᓐᓇᑐᑦ, ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᕆᓂᐊᕐᑕᖓᓂᒃ, ᐊᖓᔪᕐᖃᑉ ᑐᖓᓕᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐅᖃᑎᐅᓂᐊᕐᑑᓂᒃ.

ᐅᐱᒍᓱᑉᐳᒍᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒋᐊᒥᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᔪᓂᒃ:

  • ᐋᓚᓯ ᓈᓚᑦᑑᔭᖅ, ᐊᖓᔪᕐᖄᖅ
  • ᐲᑕ ᐸᐱᐊᓗᒃ, ᐊᖓᔪᕐᖄᑉ ᑐᖓᓕᖓ
  • ᓯᐊᔭ ᐴᓐ, ᐳᕐᑐᓂᓴᖅ
  • ᔫᓯᐱ ᐋᓇᖃᑕᒃ, ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖅ
  • ᓵᓕ ᑐᒃᑐ, ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖓ

ᑖᒃᑯᐊ ᑲᒥᓴᓀᑦ ᑲᑎᖕᖓᔨᖏᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᓚᐅᔪᑦ ᓅᕕᒻᐱᕆ 19-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᑖᒃᑯᐊ ᓂᕈᐊᑕᐅᓯᒪᓚᖓᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥ. ᓯᕗᓪᓕᐹᒥ ᑲᑎᖕᖓᒋᐊᖕᖓᑐᑦ ᑏᓯᒻᐱᕆ 9-ᒥᑦ
12-ᒧᑦ, ᒪᓐᑐᕆᐊᓪᒥ.

ᐅᕙᑦᑎᓅᓕᖓᔪᑦ:

ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ (KSB) ᐱᖕᖑᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 1975-ᒥ, ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᑎᒍᑦ. 1978-ᒥᓂᑦ, ᐱᒍᑦᔨᔨᑐᐊᖑᓲᖑᓕᕐᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᑐᕌᒐᖏᑦ ᐱᖕᖑᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᐅᕗᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ 14-ᓂ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖄᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᒍᐃᑎᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐁᑉᐱᐅᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ. ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᓴᖅ: www.kativik.qc.ca

— 30 —

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᕈᕕᑦ, ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒍ:

ᔮᑦ ᑐᔅᓅ ᐱᐊᕐᓃ
ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᒍᑎᓕᕆᔨ
(514) 482-8220