ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᓴᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᓄᑖᒥᒃ ᑲᖏᕐᓱᒥ

2015 | 04 | 30
ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

ᒪᓐᑐᔨᐊ ᑯᐯᒻᒥ (ᑎᕆᓪᓗᓕᐅᑦ 30, 2015) – ᐊᕗᓐᓂᑎ 26, 2015-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᔫᓯᐱ ᐋᓇᖃᑕᖅ ᓄᕐᖃᓚᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᑲᖏᕐᓱᒥ. ᐃᓇᖏᕐᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓯᐊᔭ ᐊᒪᕈᐊᓕᒃ ᑯᔩᒧᑦ, ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᑐᐊᖑᓂᕕᓂᖏᒻᓄᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖑᓚᕿᑦᓱᓂ. ᓯᐊᔭ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᑦᓯᐊᓂᐊᕐᓂᕋᐅᑎᒥᓂᒃ ᐊᖏᕈᑎᖃᓚᐅᔪᖅ ᓇᑦᓯᐊᓕᐅᑦ 18, 2015-ᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᒋᐊᖕᖓᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᓯᐅᔭᒥ.

ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖏᑦ:

 • ᑲᑎᕕᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓ, ᐳᕐᑐᓂᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᐃᓄᑦᔪᐊᒥ: ᐋᓚᓯ ᓈᓚᑦᑑᔭᖅ
 • ᑲᑎᕕᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓᑕ ᑐᖓᓕᖓ, ᐳᕐᑐᓂᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒻᒥ: ᐲᑕ ᐸᐱᐊᓗᒃ
 • ᐳᕐᑐᓂᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᐊᐅᐸᓗᒻᒥ: ᒫᑎᓐ ᓯᑳᑦ
 • ᐳᕐᑐᓂᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᐳᕕᕐᓂᑐᒥ: ᓯᐊᔭ ᐴᓐ
 • ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖓ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥᓗ ᑲᑎᒪᔨᐅᑦᓱᓂ: ᓵᓕ ᑐᒃᑐ
 • ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᒥ: ᔮᖕ ᓗᑑᒃ
 • ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑰᑦᔪᐊᒥ: ᒍᐃᓕᔅ ᑕᒍᓐᓈᖅ
 • ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑕᓯᐅᔭᒥ: ᐹᓴ ᐴᑎ
 • ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑲᖏᕐᓱᒥ: ᓯᐊᔭ ᐊᒪᕈᐊᓕᒃ ᑯᔩ
 • ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᖁᐊᕐᑕᒥ: ᐹᓪᓚᔮᑦ ᐃᔨᑭᐅ
 • ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᒥ: ᔨᐊᓯᑲ ᐋᕐᖓᖅ
 • ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᓴᓪᓗᓂ: ᑲᒃᑭᓂᖅ ᓇᓗᐃᔪᖅ
 • ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᐅᒥᐅᔭᒥ: ᐊᓖᓯᐊ ᐊᔭᒍᑕᖅ
 • ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᐃᕗᔨᕕᒻᒥ: ᑑᒪᓯ ᒪᖏᐅᖅ
 • ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᐊᑯᓕᕕᒻᒥ: ᒫᑯᓯ ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᖅ

ᐅᕙᑦᑎᓅᓕᖓᔪᑦ:

ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ (KSB) ᐱᖕᖑᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 1975-ᒥ, ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᑎᒍᑦ. 1978-ᒥᓂᑦ, ᐱᒍᑦᔨᔨᑐᐊᖑᓲᖑᓕᕐᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᑐᕌᒐᖏᑦ ᐱᖕᖑᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᐅᕗᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ 14-ᓂ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖄᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᒍᐃᑎᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐁᑉᐱᐅᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ. ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᓴᖅ: www.kativik.qc.ca

— 30 —

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᕈᕕᑦ, ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒍ:

ᔮᑦ ᑐᔅᓅ ᐱᐊᕐᓃ

ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᒍᑎᓕᕆᔨ

(514) 482-8220