ᐅᒥᐅᔭᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖓᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ

2016 | 04 | 15
ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

ᑰᑦᔪᐊᒥ, (ᐁᕆᓕ 5, 2016) – ᐊᓖᓯᐊ ᐊᔭᒍᑕᖅ ᓄᕐᖃᑐᕕᓂᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᐅᒥᐅᔭᒥ, ᐄᒪᓕ ᓘᓯ ᑐᑲᓗᒃ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᓚᐅᔪᖅ. ᐄᒪᓕ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᑦᓯᐊᓚᖓᓂᕋᐅᑎᒥᒃ ᐊᖏᕈᑎᖃᓚᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓ ᐱᒋᐊᖕᖓᓯᑎᓪᓗᒍ ᑰᑦᔪᐊᒥ. ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐁᕆᓕ 5-ᒥᑦ 7-ᒧᑦ ᑲᑎᒪᔪᑦ.

ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖏᑦ ᒪᑯᐊ:

 • ᐊᖓᔪᕐᖄᖅ, ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᐃᓄᑦᔪᐊᒥ: ᐋᓚᓯ ᓈᓚᑦᑑᔭᖅ
 • ᐊᖓᔪᕐᖄᑉ ᑐᖓᓕᖓ, ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒻᒥ: ᐲᑕ ᐸᐱᐊᓗᒃ
 • ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᐊᐅᐸᓗᒻᒥ: ᒫᑎᓐ ᓯᑳᑦ
 • ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᐳᕕᕐᓂᑐᒥ: ᓯᐊᔭ ᐴᓐ
 • ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖓ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓄᓪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ: ᒥᐊᔨ ᐱᓗᕐᑑᑦ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᒥ: ᔮᖕ ᓗᑑᒃ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑰᑦᔪᐊᒥ: ᒍᐃᓕᔅ ᑕᒍᓐᓈᖅ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑕᓯᐅᔭᒥ: ᐹᓴ ᐴᑎ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑲᖏᕐᓱᒥ: ᓯᐊᔭ ᑯᔩ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᖁᐊᕐᑕᒥ: ᐹᓪᓚᔮᑦ ᐃᔨᑭᐅ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᒥ: ᔨᐊᓯᑲ ᐋᕐᖓᖅ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑲᓴᓪᓗᓂ: ᑲᒃᑭᓂᖅ ᓇᓗᐃᔪᖅ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᐅᒥᐅᔭᒥ: ᐄᒪᓕ ᓘᓯ ᑐᑲᓗᒃ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᐃᕗᔨᕕᒻᒥ: ᓭᕋ ᑲᓈᕐᔪᐊᖅ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᐊᑯᓕᕕᒻᒥ: ᒫᑯᓯ ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᖅ

ᐅᕙᑦᑎᓅᓕᖓᔪᑦ:

ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ ᐱᖕᖑᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 1975-ᒥ, ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᑎᒍᑦ. 1978-ᒥᓂᑦ, ᐱᒍᑦᔨᔨᑐᐊᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑕᐅᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ 14-ᓂ. ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖄᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐅᐃᒍᐃᑎᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐁᑉᐱᐅᑎᒋᔭᖏᓐᓂ. ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᐅᕙᑦᑎᓂᒃ, ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᑎᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᑎᒍᑦ ᐅᒃᑯᐃᖔᕐᕕᑎᓐᓂᒃ ᐅᕙᓂ: www.kativik.qc.ca

— 30 —

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᕈᕕᑦ, ᐅᕗᖓ ᐅᖃᕐᓗᑎᑦ:

ᑲᐅᑦᔭᒃ ᐹᓪᓚᔮᑦ, ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᒍᑎᓕᕆᔨ

(514) 482-8220

publicrelations@kativik.qc.ca