La Musique du Royal 22e Régiment/ᐅᓇᑕᕐᑎᓭᑦ ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᑎᖏᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᐱᑕᑲᓪᓚᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖓᓄᑦ

2019 | 05 | 14
ᐅᓂᒃᑳᑦ

ᕕᕈᐊᕆ 21-ᖑᑎᓪᓗᒍ, La Musique du Royal 22e Régiment/ᐅᓇᑕᕐᑎᓭᑦ ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᑎᖏᑦ ᑐᓴᕐᓂᔮᕐᑎᓯᓚᐅᔪᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᑕᑲᓪᓚᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖓᓂ. ᑕᓪᓕᒣᑦ ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᑏᑦ ᐱᖕᖑᐊᓚᐅᔪᑦ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂᒃ ᐃᖕᖏᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖄᑦᓱᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓄᑦ ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᕈᑎᒥᑕ ᒥᑦᓵᓄᑦ, ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᑏᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖕᖏᕈᓯᕐᓂᒃ ᑫᕙᓪᓚᒍᓯᓕᒫᑲᓴᒻᒥ. ᐊᒥᓱᐃᑦ ᐃᖕᖏᑕᖏᑦ ᑕᕐᕋᓕᔮᒐᕐᓂᒃ ᐱᓯᒪᑦᓱᑎᒃ ᐱᐊᕃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐆᑦᑐᑎᒋᓗᖑ ᑕᕐᕋᓕᔮᕐᑕᐅᓲᑦ ᐱᐊᕋᕐᓄᑦ ᐊᑎᓖᑦ Frozen ᐊᒻᒪᓗ Pirates of the Caribbean.

ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨ ᓯᕝᐁᓐ ᒦᐁ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᕆᔪᕕᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᒥᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖕᖓᑐᓂᒃ, ᐳᕐᑐᓂᓕᓐᓂᒃ 1, 2, ᐊᒻᒪᓗ 3-ᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓕᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᓱᓂ ᓱᓇᓂᒃ ᑐᓵᓚᖓᒻᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᓐᓇᓚᖓᒻᒪᖔᑕ ᑐᓴᕐᓂᔮᕐᑎᑕᐅᓕᕐᐸᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᓱᓂ ᐊᓕᐊᓇᕐᑐᓂᒃ ᓱᖃᑦᓯᒍᑎᓂᒃ. ᐊᐱᕆᓯᒪᓐᓂᒥᔪᖅ ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᑎᓂᒃ ᐱᐊᕋᕐᓂᒃ ᐊᑦᑐᐃᑎᑦᓯᒍᓐᓇᒪᖔᑕ ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᖕᖑᐊᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᑐᓴᕐᓂᔮᕐᑎᓯᒌᑐᐊᕐᐸᑕ. ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐳᕐᑐᓂᓕᒃ 3-ᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎ ᐱᖕᖑᐊᕈᒪᓲᒥᓂᒃ ᖁᖁᐊᕈᑎᒥᒃ ᐆᑦᑐᑎᑕᐅᔪᕕᓂᖅ, ᐱᖕᖑᐊᕈᑎ ᐱᐅᒋᓯᒪᔭᖓ ᐱᖕᖑᐊᑐᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᑐᕕᓂᐅᑦᓱᓂ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᐅᓂᒃ ᑐᓴᕐᓂᔮᕐᑎᓯᔨᖏᓐᓂᒃ Orchestre symphonique de Montréal ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᓯᑦᑎᒻᐱᕆ 2018-ᒥ.

“ᓇᓗᓀᓐᓇᓲᖅ ᐱᐊᕃᑦ ᖃᓄᐃᓕᓚᖓᒻᒪᖔᑕ, ᐅᖃᐅᑎᓯᒪᒐᓗᐊᕋᑦᑎᒋ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᓱᓇᒥᒃ ᓂᕆᐅᒋᐊᖃᓚᖓᒻᒪᖔᑕ. ᐊᓕᐊᓱᓚᐅᔪᒍᑦ ᑕᑯᓐᓇᕆᐊᖏᑦ ᓈᓚᑦᓯᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓘᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᓱᑎᒃ ᐱᐅᑦᓴᓂᕐᒥᓂᒃ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᒦᐁ.

ᑭᓈ ᖃᐅᔨᒪᕙ? ᐃᒻᒪᖄ ᐃᓚᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᑎᒋᔭᐅᓛᕐᑐᑦ La Musique du Royal 22e Régiment/ᐅᓇᑕᕐᑎᓭᑦ ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᑎᖏᓐᓄᑦ!