ᐃᓕᓵᓂᒃ ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᒍᑎᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᒍᑕᐅᔪᑦ

ᐃᓕᓵᓂᒃ ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᒍᑎᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᒍᑕᐅᔪᑦ

ᕿᑐᕐᖓᖅ ᐊᑦᔨᖃᖕᖏᓚᖅ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓛᒃᑰᑐᒥᒃ ᑭᖕᖒᒪᑦᓯᔪᑦ. ᐅᓇ ᐱᔭᓴᕆᔭᕗᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᓂᖅ ᕿᑐᕐᖓᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓈᒻᒪᓈᕐᑐᑯᑦ ᓴᐳᑦᔭᐅᓯᒪᖁᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᖃᑎᒋᓗᑎᒋᑦ ᐃᓚᖏᑦ. ᐊᒥᒉᑦᑐᐊᓘᕗᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᔭᐅᑎᑦᓭᑦ ᐱᔪᓐᓇᓚᕆᑦᑐᓗ ᐃᓕᓴᕐᕕᑎᓐᓂ.

ᑐᓄ ᓇᐹᕐᑐᖅ ᐊᖓᔪᕐᖄᖅ ᐃᑲᔪᕐᓯᒋᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᓚᑦᓱᒍᓱᓐᓂᑯᓪᓗ ᐱᒍᑦᔨᒍᑕᐅᔪᓄᑦ
ᐃᓕᓵᓂᒃ ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᒍᑎᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᒍᑕᐅᔪᑦ

ᓄᓇᓕᓕᒫᑎᒍᑦ ᐱᔪᓐᓇᓚᕆᑦᑐᖁᑎᕗᑦ

ᐱᓇᓱᖃᑎᒋᓪᓚᕆᑦᓱᒋᑦ ᑲᒪᖃᑎᒋᔭᕆᐊᓕᕗᑦ, ᓄᓇᓕᓕᒫᑎᒎᕐᑐᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᓚᕆᑦᑐᖁᑎᕗᑦ ᑲᒪᒍᓐᓇᓚᕆᑦᑐᑦ ᑕᒣᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒍᓯᕐᒧᑦ ᐃᓄᑦᑎᒍᑦ ᐃᓛᒃᑰᑐᒥᓪᓗ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᑯᑦ ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᒍᑎᑦᓴᓂᒃ ᐃᓕᓵᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ.

ᐊᑦᔨᒋᖕᖏᑐᑦ ᓴᐳᑦᔭᐅᓯᒪᒍᑎᑦᓴᔦᑦ ᒪᓂᔭᐅᒪᑦᓯᐊᑐᑦ

ᑯᐯᒃᒥ, ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑕᓪᓕᒪᐅᕋᔭᕐᓂᐸᑕ ᐃᓕᓵᑦ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᒍᑎᖃᕐᓯᒪᔪᖅ ᐃᓛᒃᑰᑐᒥᒃ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᒋᐊᖃᕆᐊᖓᓂᑦ.

ᐃᓱᒪᒃᑰᑐᒥᒃ ᐃᓅᑉ ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᓂᖓ ᐃᓚᖃᕐᐳᖅ, ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᒋᓗᒍ, ᐃᓕᓵᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᓂᖅ ᒣᒋᔭᓕᓐᓂᒃ ᐃᓅᖃᑎᖃᕐᓂᑯᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᓂᓪᓗ ᓵᖓᔭᕆᐊᓕᒻᒥᓂᒃ.  ᑌᒣᑦᑐᒦᑦᑐᑦ ᐃᓕᓵᑦ ᓴᐳᑎᔭᐅᒋᐊᕐᓯᒪᓲᑦ ᐃᓕᒃᑰᑐᓕᕆᔨᐅᑦᓱᑎᒃ ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᓂᒃ ᐱᔪᒥᒃ.

ᐊᑐᓂᑦᓯᐊᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓕᓴᕐᕕᑎᓐᓂ, ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᔨᐊᕗᑦ ᐃᓚᖃᕐᐸᑐᑦ:

  • ᐃᓕᓵᓂᒃ ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᓚᕆᑦᓱᒍ
  • ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓕᓵᑦ ᐊᔪᖀᒋᐊᕐᑎᖏᑦ
  • ᐅᐃᒻᒪᖓᑎᑦᓯᑌᓕᔩᑦ

ᐃᓛᒃᑰᑐᒥᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᔪᑦ ᐃᓚᖃᕐᐸᑐᑦ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᓂᒃ ᐃᓕᓵᓄᑦ ᐃᓕᓴᕃᑦᑑᕈᑎᓕᓐᓄᑦ, ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᒋᓗᒍ, ᑭᐳᑦᑕᑎᑦᓯᓂᖅ, ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒋᐊᖃᓯᑦᓱᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᕈᑎᒋᓗᓂᐅᒃ ᓱᒻᒪᖔᕐᒥ.

 

ᓄᓇᓕᓕᒫᓄᑦ ᐃᓕᖓᑎᓪᓗᒍ, ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᔨᐊᕗᑦ ᐅᑯᐊᖑᒻᒥᔪᑦ:

  • ᐃᓕᓭᓂᕐᒧᐊᖓᔪᓄᑦ ᐊᔪᖀᒋᐊᕐᑏᑦ
  • ᐃᓱᒪᒍᓯᓕᕆᔩᑦ
  • ᐅᖄᓂᕐᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᓗ ᖃᐅᔨᒪᔨᒋᔭᖅ ᓱᓂᖓᓂᒃ

ᐅᑯᐊ ᐃᓛᒃᑰᑐᓕᕆᔨᕗᑦ ᑐᕃᓐᓇᑐᒥᒃ ᐱᓇᓱᖃᑎᖃᕐᑐᑦ ᐃᓕᓴᕐᕕᓂ ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᖏᓐᓂ ᐃᓛᒃᑰᑎᑕᒥᒃ ᐃᓕᓭᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐅᑯᓂᖓᒐᓴᒃ ᐃᓛᒃᑰᑐᒥᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᐅᑎᓄᑦ ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓕᕆᔨᕗᑦ.

ᖃᓄᕐᓕᑭᐊᑕᒐ ᕿᑐᕐᖓᕋ ᐱᒍᑦᔭᐅᓂᒨᕋᔭᕐᑐᖅ ᑕᒪᒃᑯᑎᒎᓈᕐᑐᒥᒃ?

ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᕙᓪᓕᐊᕈᑎᑦᓴᖓ ᐱᒋᐊᕐᑎᑕᐅᓲᖅ ᐃᓕᓴᕐᕕᒥ ᐃᓕᓭᔨᖓᓄᑦ ᖃᕆᐊᕐᒥᓂ:

ᕿᑐᕐᖓᖅ ᐃᓕᓴᕐᕕᒥ ᒣᓪᓕᐅᖃᑦᑕᓕᕐᐸᑦ, ᐃᓕᓭᔨᖓ ᐃᓕᓴᕐᕕᒥᓘᓐᓃᑦ ᐱᓇᓱᖃᑕᐅᔪᖅ ᑲᒪᓇᓱᓕᕋᔭᕐᑐᖅ ᓱᓇᓕᑦᑖᒪᖔᑦ.

ᒣᓪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᖓ ᖃᓄᐃᑑᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓚᐅᕐᓗᒍ, ᐊᑦᔨᒋᖕᖏᑐᑦ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᑦᓭᑦ ᒪᓂᔭᐅᓕᕋᔭᕐᒥᔪᑦ.  ᑌᓐᓇ ᕿᑐᕐᖓᖅ ᐅᓐᓂᑑᑎᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓱᓂ ᖃᐅᔨᒪᓪᓚᕆᑦᑐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᖁᓗᒍ.

ᑲᒪᒋᐊᕈᑎᑦᓴᒥᒃ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᕈᑎᒋᓂᐊᕐᑕᖓᓂ ᐃᓕᓵᑉ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᖓᑎᒎᕐᑐᒥᒃ, ᐃᒻᒥᑰᕐᓗᓂ ᐃᓕᓴᕈᑎᑦᓴᖓᓂᒃ(IEP) ᐋᕐᕿᓱᐃᒍᑦᔭᐅᕈᓐᓇᑐᖅ.

ᐃᓕᑉᕙᓕᐊᓂᕆᔭᖓ ᐃᓕᓵᑉ ᒪᓕᑕᖓᒍᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᓚᖓᔪᖅ ᑖᑦᓱᒪ ᓯᕗᓂᕆᓂᐊᕐᑕᖓᓄᑦ, ᐃᓕᓭᔨᓪᓗ ᐃᓚᐅᓪᓚᕆᒍᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᐃᓕᑉᕙᓕᐊᓂᖓᓄᑦ.  ᑕᒪᖏᒃ ᐃᓕᓭᔨᖓ ᐃᓛᒃᑰᑎᑕᒥᓪᓗ ᐃᓕᓭᔪᖅ ᓄᐃᑦᓯᒋᐊᖕᖓᓕᕋᔭᕐᑑᒃ ᐃᓕᓵᑉ ᐃᒻᒥᑰᕐᑎᑕᒥᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᕆᒐᔭᕐᑕᖓᓂᒃ.  ᓇᓗᓀᑦᑯᑕᑦᓭ ᑐᕌᕐᑕᐅᓚᖓᔪᑦ ᐋᕐᕿᓱᕐᑕᐅᕈᓐᓇᑐᑦ ᐋᕐᕿᓱᕆᐊᑦᓯᐊᖃᑦᑕᓗᒋᑦ ᔭᕆᐊᖃᕐᑐᕆᓇᕐᓯᐸᑕ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕆᔭᖓᑕ ᓱᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᓂᕆᐅᒋᔭᖓᑎᒎᕐᒪᖔᑦ ᑲᒪᒋᓗᒍ.

ᕿᑐᕐᖓᓂᐅᕕᑦ ᐱᕙᓪᓕᑕᐅᕋᔭᕐᑐᕆᑦᓯᒍᕕᑦ ᐃᓛᒃᑰᑐᒥᒃ ᐱᒍᑦᔭᐅᒍᑎᖃᕐᑎᓗᒍ, ᖃᓄᐃᓕᑦᑌᓕᒋᐊᖃᖕᖏᑌᑦ ᐃᓕᓭᔩᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓ ᐃᓕᓴᕐᕕᓂ.

ᕿᑐᕐᖓᕕᑦ ᐃᓕᓴᕐᕕᖓ ᖃᓄᐃᓕᒍᑎᖃᕐᐸᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᒪᒧᑦ ᐃᒻᒥᑰᕐᑐᒥᒃ ᐃᓕᓴᕈᑎᑦᓴᓯᓂᕐᒧᑦ (IEP)-ᓚᔭᒃᑯᑦ ᕿᑐᕐᖓᓂᐅᕕᑦ, ᐃᓚᐅᓯᒪᑦᓯᐊᒋᐊᖃᕐᐳᑎᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᕈᑕᐅᓂᖓᓂ.

ᓈᒻᒪᓈᕐᓯᒪᑦᓯᐊᑐᒥᒃ ᓴᐳᑦᔨᒍᑎᑦᓴᓯᓂᖅ:

  • ᕿᑐᕐᖓᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᓚᖓᔪᖅ ᐱᔭᖃᕋᓱᑦᑎᓗᒍ ᐃᓕᓴᕐᓂᒥ ᑐᕌᕐᑕᒥᓂᒃ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥᒃ ᐃᓕᓴᕇᕐᓯᒪᓕᕐᓗᓂ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒋᐊᓪᓚᓄᑦ ᓱᓕ ᐁᔪᒥᒃ
  • ᓯᕕᑦᑐᐃᒋᐊᕈᑕᐅᓚᖓᔪᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᕋᔭᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᓚᕆᒍᒪᕋᔭᕐᑕᖏᓐᓂᓗ ᕿᑐᕐᖓᕕᒃ ᐊᔪᐃᓐᓇᕆᐊᕈᑎᒋᓗᓂᒋᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᓂᓪᓗᓂ