ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᓴᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ

2015 | 10 | 1
ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

ᒪᓐᑐᔨᐊᒥ, (ᐆᒃᑑᐱᕆ 1, 2015) – ᓯᑎᐱᕆ 25, 2015-ᒥ, ᑑᒪᓯ ᒪᖏᐅᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᓄᕐᖃᓚᐅᔪᖅ ᐃᕗᔨᕕᒻᒥ. ᑑᒪᓯ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒦᖏᓐᓇᑐᖅ ᐱᓇᓱᒐᕐᑖᓱᓂ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᐅᓂᕐᒥᒃ ᓄᕝᕕᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ, ᐱᒋᐊᕐᑐᓴᐅᑦᓱᓂ ᓯᑎᐱᕆ 30, 2015-ᒥ.

ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᓴᒥᒃ ᐃᕗᔨᕕᒻᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᓛᕐᑐᑦ ᐆᒃᑑᐱᕆ 13, 2015-ᒥ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᓛᓕᕐᒥᔪᑦ ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒻᒥ ᐆᒃᑑᐱᕆ 20-ᒥᑦ 22-ᒧᑦ 2015-ᒥ. ᐃᕗᔨᕕᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᑖᕆᓛᕐᑕᖓ ᑌᑲᓂ ᐊᖏᕐᓂᕋᐅᑎᒥᒃ ᐊᑎᓕᐅᕋᔭᕐᑐᖅ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᓂᕈᐊᕐᓂᕕᓃᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᕈᕐᑎᑕᐅᓛᕐᑐᑦ ᓂᕈᐊᕇᕐᓯᒪᓕᕐᐸᑕ.

ᐅᕙᑦᑎᓅᓕᖓᔪᑦ:

ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ (KSB) ᐱᖕᖑᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 1975-ᒥ, ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᑎᒍᑦ. 1978-ᒥᓂᑦ, ᐱᒍᑦᔨᔨᑐᐊᖑᓲᖑᓕᕐᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᑐᕌᒐᖏᑦ ᐱᖕᖑᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᐅᕗᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ 14-ᓂ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖄᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᒍᐃᑎᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐁᑉᐱᐅᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ. ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᓴᖅ: www.kativik.qc.ca

— 30 —

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᒍᑦᓯ ᐅᖄᓚᕕᑦᓴᖅ:

ᑲᐅᑦᔭᒃ ᐹᓪᓚᔮᑦ

ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᑦᑎᓯᔨ

ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ

(514) 482-8220