ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᒍᑎᑦᓴᔭᓅᓕᖓᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᒐᕐᓂᒃ ᐱᓇᓱᒍᑎᑦᓴᔭᓅᓕᖓᔪᑦ

ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑏᑦ ᐱᑎᑦᓯᒍᑕᐅᕗᑦ ᐱᓇᓱᒐᓪᓗᑯᒧᑦ-ᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᑎᒍᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᖃᕐᑎᓯᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᑦᑎᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᒋᐊᓕᒻᒧᑦ ᐱᓇᓱᒐᒻᒫᓴᖓᓄᑦ. ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑏᑦ ᑐᕌᕈᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕐᓂᒧᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥ ᓇᓪᓕᐊᓂ, ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᔭᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᕐᓄᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᕐᑕᐅᒍᑎ (DVS) ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᔫᕐᑕᐅᒍᑎᑖᕐᓗᓂ ᐱᓇᓱᒐᕐᓄᑦ ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓐᓅᓕᖓᔪᓂᒃ (AVS).

ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᒍᑎᑦᓭᑦ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᔪᑦ (2020-2021)

ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᓐᓇᓂᐊᕈᓂ ᑲᓱᕐᓯᒪᒋᐊᓕᖏᑦ:

  • ᐃᓄᐃᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᕐᓯᒪᓂᕐᒥᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᑦᔪᑎᑖᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓪᓕᖁᐊᖓᓃᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᑦᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᒋᓗᒍ’ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖅ ᑕᓪᓕᒪᖓᓐᓂ ᓇᓪᓕᖁᐊᖓᓃᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᕃᒍᑎ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐅᑉ ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᑦᔪᑎᑖᕐᓯᒪᒍᓂ ᓲᕐᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒪᕆᐅᓂᕐᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᑦᔪᑎᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᒥ ᐱᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐊᓂᒍᐃᒋᐊᖓᐅᑎᐅᓂᕋᕐᑕᒥᒃ


ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ

  • ᐃᓄᐃᑦ ᒪᑯᐊ 16-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓖᑦ ᐃᑭᓐᓂᐸᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᖏᑎᒍᑦ ᐊᒥᕃᔭᐅᑦ 30-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓇᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ ᐱᔭᒋᐅᕐᓴᑕᐅᕕᑦᓴᖓᑕ ᐱᒋᐊᕐᕕᒋᒋᐊᓕᖓᓂ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᑐᐊᕐᐸᑕᓗ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖅ ᓯᑕᒣᖓᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᒋᐊᓕᖕᒥᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ, ᐅᖃᐅᓯᑐᖃᕐᒥᑕ ᑐᓪᓕᐅᑎᖓᓂᒃ ᓈᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᐅᓂᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᓄᐃᓯᒪᔭᓂᒃ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ, ᐅᑉᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᑎᑕᐅᓯᒪᓐᓂᕈᓂ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᑦᔪᑎᒥᒃ ᓇᓕᕐᖁᐊᖏᓐᓃᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒪᓂᕐᒥᓄᑦ


ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ

  • ᐃᓄᐃᑦ 18-ᓂᒃ ᐅᖓᑖᓄᓪᓗ ᐅᑭᐅᖃᓚᐅᕈᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᓚᖓᓯᒍᑎᒃ ᒪᑯᓂᖓᓗ ᐊᑐᕈᓐᓇᓗᓂᒋᑦ ᑐᑭᓯᒪᔭᕆᐊᓕᖕᒥᓂᒃ: ᐊᓂᒍᐃᑦᓯᐊᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᐃᓘᓐᓀᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒐᓲᑎᑦᓴᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᕕᓂᐅᓗᓂ (ᑕᑯᓗᒋᑦ ᐆᑦᑐᕋᐅᑏᑦ), ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᑦᔪᑎᑖᕐᓯᒪᓗᓂ ᓇᓕᕐᖁᐊᖏᓐᓃᑐᒥᒃ ᐃᓕᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ.


ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ

  • ᐃᓄᐃᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖅ 3-ᒥ ᖁᕝᕙᕆᐊᕈᑎᓂᒃ ᐱᓯᒪᒍᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᒥᓂ, ᐅᖃᐅᓯᑐᖃᕐᒥᑕᓗ ᐁᑉᐱᐅᑎᑦᓴᖓᓂᒃ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᑯᓐᓄᑦ ᐃᓘᓐᓀᓄᐊᖓᔪᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᐊᑑᑎᖃᑕᐅᒋᐊᓖᑦ, ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᖃᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐱᓇᓱᒐᖕᖑᓚᖓᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᓄᑦ, ᐱᓚᕿᐅᑎᒋᓂᐊᕋᒥᐅᒃ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖅ 4-ᒥ ᖃᑉᕙᒋᐊᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᓂ ᑭᖕᖒᒪᕆᓐᓂᒍᓂᐅᒃ, ᐅᖃᐅᓯᑐᖃᕐᒥᑕ ᑐᓪᓕᐅᑎᑦᓴᖓᓄᑦ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᓗ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᐅᓂᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᐱᑕᖃᕐᑎᑕᖓᒍᑦ.